Facebook logo

JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Pegaz Group sp.z o. o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorsiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 386 031,27 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu jest wspieranie postaw przedsiębiorczych u 90 uczestników projektu-mieszkańców POWIATÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM: Miasta Toruń, Miasta Grudziądz, powiatu toruńskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego i wąbrzeskiego, zmierzających do samozatrudnienia, przez objęcie uczestników doradztwem, mentoringiem i szkoleniami umożliwiającymi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, udzielenie 80 jednorazowych dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego i przedłużonego (doradczo-szkoleniowego i finansowego) ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej w początkach jej istnienia przekładające się na utworzenie na terenie ww. powiatów do 31/12/2018 r. min. 80 trwałych przedsiębiorstw działających przez min. 12 miesięcy, a w ich ramach min. 89 nowych trwałych miejsc pracy.

UCZESTNICY


Wsparcie projektu skierowane jest do 90 mieszkańców powiatów Miasta Toruń, Miasta Grudziądz, powiatu toruńskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego i wąbrzeskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, nie są zatrudnieni i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej, w tym:

 • min. 40%UP o niskich kwalifikacjach
 • min. 40% os. bezrobotne w tym min. 20% długotrwale
 • min. 60% – osoby bierne zawodowo
 • min. 60%UP – Kobiety
 • min. 10% – osoby niepełnosprawne
 • min. 40% – osoby z obszarów wiejskich
 • min.10% – osoby 50+

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

wsparcie-ikonka

 • WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW NA UP – prace doradców zawodowych (kwalifikacje zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego) prowadzących diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia dział. gosp.
 • OBOWIĄZKOWY BLOK SZKOLENIOWY (m.in. podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości, rozliczanie z ZUS, podstawy prawa podatkowego i rozliczanie z US, szkolenie z podstaw marketingu, sporządzania biznes planu, podstawy prawa cywilnego, pracy,, podatkowego, ubezpieczeń społ., BHP w firmie, i in. niezbędne dla UP z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej.) dla 6 grup UP (8 dni szkoleniowych, 64 godz. lekcyjne/grupa)
 • SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE (podnoszące kwalifikacje w zakresie umiejętności interpersonalnyc, przedsiębiorczych m.in. sztuka negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych/ unijnych na dalszy rozwój firmy)
 • JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA w średniej wysokości 22.700,00 zł
 • WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – w wysokości 1000zł/m-c przez pierwsze 6 miesięcy działalności firmy oraz przedłuzone w wysokości 800zł/m-c przez miesiące 7-12 dla , przeznaczone na opłaty obowiązkowe (m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media) oraz pozostałe (m.in. usługi księgowe, pocztowe, prawne, promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności w danej branży).
 • USŁUGI DORADCZE o char. specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności, doradztwo ma pomagać rozwiązywać UP konkretne problemy natury formalno-prawnej, podatkowej, ubezpieczeniowej
 • MENTORING-cel: rozwiązywanie konkretnych problemów natury osobistej/psychologicznej/społecznej. Mentor wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie życiowe, zawodowe, by wspierać w konkretnych sytuacjach zarządczych młodego przedsiębiorcę (np. podczas negocjacji umów z wykonawcami, klientami, kojarzenia przedsiębiorcy z inwestorami, załatwiania doraźnych spraw „urzędowych” np. koncesji, pozwoleń.

REKRUTACJA


Nabór dokumentów rekrutacyjnych - III tura

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu Zapraszamy do klasy BIZNES w ramach III tury rozpocznie się w dniu 16.10.2017r. i potrwa do dnia 17.11.2017r, dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu ul. Bukowa 27 lok. A13, 87-100 Toruń  w godzinach 8.00-16.00, złożone osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej czy kuriera (kierowanej na ten sam adres). O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

.

W przypadku dużego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc w projekcie, nabór zgłoszeń może zostać zakończony szybciej. Informacja o wcześniejszym zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonu:  575 689 900

.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych (pomoc asystenta, wsparcie tłumacza języka migowego itp.) W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, bieżące informacje na temat rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.


Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

DOKUMENTY


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


BIURO PROJEKTU

ul. Bukowa 27 lok A13, 87-100 Toruń

Biuro Projektu czynne od pon.-pt. w godz.: 9:00-16:00

Tel. 575 689 900

Fax. 61 654 90 30

Email: biznesklasatorun@jmm.net.pl

www.jmm.net.pl/biznesklasatorun