Facebook logo

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

CEL PROJEKTU

Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia, do 30.09.2019 r., jest aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy mieszkańców Województwa Lubuskiego.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu nastąpi po przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikającego z opracowanych dla i przy udziale uczestników projektu, indywidualnych planów działania, co przełoży się na podjęcia przez nich (samo)zatrudnienia.

ZŁÓŻ WNIOSEK

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:

  • zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego;
  • w wieku 30 lat i więcej;
  • biernych zawodowo – które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (osoba która, nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP); które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu).
ZŁÓŻ WNIOSEK

Należące przynajmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).
ZŁÓŻ WNIOSEK

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej

Pośrednictwo pracy

Opieka mentorska

Organizacja szkoleń mających na celu podniesienie lub nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych

Organizacja staży

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
r

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

HARMONOGRAM WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA 2018

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa lubuskiego, w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.
Rekrutacja uczestników rozpoczyna się: 20.01.2018 r.
Rekrutacja uczestników kończy się: 31.03.2019 r.
REKRUTACJA KROK PO KROKU

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

2.

Wypełniasz i podpisujesz.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę).

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT

Biuro projektu

ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Tel.: 792 335 900, 660 713 090
Fax: 61 654 90 30
Mail: dzw@jmm.net.pl
www.jmm.net.pl/dzwc
www.facebook.com/dzwc.lubuskie

AKTUALNOŚCI

GALERIA