Facebook logo

JMM Mariusz Lewandowski realizuje w województwie łódzkim projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OD STAŻU DO ANGAŻU.

r

Dofinansowanie projektu z UE: 1 244 682,73 zł

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna min. 90 młodych osób (do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Województwa Łódzkiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale uczestników Projektu indywidualnych planów działania (IPD), przekładające się na:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: wyboru zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy;
 • zmianę postawy z biernej na aktywną;
 • podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie.

odstazu-opieka_1

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych.

odstazu-szkolenia_1

Uczestnicy zrealizują również średnio 130-godzinny program szkoleń zawodowych lub min. 3-miesięczny program stażu/praktyk zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

UCZESTNICY

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 • zamieszkująca na terenie Województwa Łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 25
 • w wieku 18-29 lat
 • bierna zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

w szczególności:

 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z terenów wiejskich

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • płatne staże
 • szkolenia zawodowe
 • opieka mentora
 • doradztwo zawodowe
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pomoc w uzyskaniu atrakcyjnej pracy
 • dodatek relokacyjny do 7 tys. złotych

SZKOLENIA

Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika.

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MIG/MAG/TIG
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z blokiem rysunku technicznego
 • kadry i płace z elementami księgowości
 • prawo jazdy kat. B, C, C+E, D
 • kwalifikacja wstępna/przyśpieszona
 • kurs obsługi dronów
 • kurs kancelaryjno-archiwizacyjny
 • inne wg potrzeb uczestniczek i uczestników

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Województwa Łódzkiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.

Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczęła się w lipcu 2018 r. i potrwa najpóźniej do października 2019 r.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (24h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT

Regionalne Biuro Projektu:

ul. Rewolucji 1905 roku 82, pokój nr A19, 90-001 Łódź

Czynne w godzinach 08:00-15:00

Tel.
Tel. 42 239 00 40, 42 239 00 41
e-mail: odstazudoangazu@jmm.net.pl
www.jmm.net.pl/odstazudoangazu

AKTUALNOŚCI

GALERIA