Facebook logo

ROZEZNANIE RYNKU NR RPOWS0622/SZKOLENIE/4 – AutoCAD stopień I

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są w 100% osoby z niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu AutoCAD stopień I

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba (mieszkaniec Tychy)

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 20. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu.

Celem jest zapoznanie uczestnika z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Miejsce realizacji szkolenia

Zalecamy, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych województwa śląskiego w szczególności miast: Katowice, Tychy. Odległość z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej miejscem zamieszkania uczestnika nie może przekroczyć 70 km (czas podróży w jedną stronę max. 1 godzina 30 minut) i istnieje bezpośrednie połączenie środkami komunikacji publicznej (pks/pkp/bus) z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej siedzibą dla powiatu. Jednak dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem – w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestnika szkolenia spod siedziby powiatowego urzędu pracy powiatu do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót Uczestnikowi przed ten budynek oraz opiekę w czasie podróży dla ON.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 21/10/2017 do 20/11/2017)

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga
  • Posiadania statusu autoryzowanego ośrodka szkoleniowego Autodesk
  • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 17/10/2017 r.

Więcej informacji o projekcie: http://jmm.net.pl/wz/

Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530 981 978 / e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.