Facebook logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług WYNAJMU SAL I SPRZĘTU DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ALS I EPLS, MAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA PEŁNEJ SYMULACJI oraz WYNAJMU SPRZĘTU DO PRZEPROWADZENIA SYMULACJI EWAKUACJI WRAZ Z SYMULACJA OSÓB POSZKODOWANYCH w celu realizacji warsztatów dla ratowników medycznych w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138560

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 1 października 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2018 r. o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA: