Facebook logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/catering/1

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/catering/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie usługi cateringowej dla szkoleń zawodowych (kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy) organizowanych w ramach projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia 08.03.2017 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres

JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Mariusz Kulawik
tel: 535 338 900
e-mail: mariusz.kulawik@jmm.net.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3 Umowa

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy