ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0138/DORADCA/01

W związku z realizacją projektu WYSTARTUJ Z POWEREM! nr POWR.01.02.01-04-0138/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnej pomocy w sporządzaniu biznesplanu planowanej działalności dla Uczestników projektu WYSTARTUJ Z POWEREM!.
Tryb zamówienia:
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• łączna liczba osób objętych doradztwem w projekcie: 26 osób,
• Przewidywana liczba osób przypadających na 1 doradcę – od 6 do 8 osób
• liczba godzin doradztwa: od 1 do 9 godzin przydających na 1 uczestnika (1 godzina rozumiana jest jako godzina lekcyjna, tj. 45 min),
• doradztwo będzie realizowane w salach zapewnionych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub w formie zdalnej (on-line).
Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 04.12.2020 r. Terminarz spotkań oraz będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o formie (zdalnie/stacjonarnie), miejscu (na terenie woj. kujawsko-pomorskiego) i terminie/wymiarze spotkania.
Wymagania wobec Wykonawcy:
• wykształcenie wyższe/ wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia;
• min. 3 letnie doświadczenie, w tym min. 200 godzin doradztwa udzielonego przez konkretnego, wskazanego w ofercie doradcę w zakresie prowadzenia usług w obszarze doradztwa (indywidualnego i/lub specjalistycznego) dla przedsiębiorstw lub doradztwa dla osób pragnących i/lub rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie tworzenia biznes planów;
• wypełnianie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
• dostarczanie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi;
• wypełnianie karty doradztwa z udzielonej usługi;
• uczestnictwo w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
• ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu;
• informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
• prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań.
Do oferty należy załączyć CV kandydata na doradcę na wzorze do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2).
Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 10.11.2020 r. na adres email: powertorun@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Bukowa 27/39, 87-100 Toruń.
Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/powertorun/

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Martyna Hanzel

tel: 575 521 600

e-mail: martyna.hanzel@jmm.net.pl

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór CV na doradcę
3. Wzór umowy

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skip to content