Projekt „Akademia Pozytywnej Zmiany” – zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt nr POWR.02.21.00-00-NS07/19 pt. „Akademia pozytywnej zmiany” jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w
przedsiębiorstwach. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnik projektu może otrzymać specjalistyczne wsparcie szkoleniowo – doradcze, które będzie odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby kompetencyjne (m.in. marketing, finanse, prawo). Wsparcie może odbywać się w formie stacjonarnej lub też formie „on-line”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Okres realizacji: 01.03.2020-31.12.2021.

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1. Otworzyli działalność nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
2. Zamknęli poprzednią działalność nie wcześniej niż 24 miesiące od dnia przystąpienia do
projektu.
3. Spełniają warunki pomocy de minimis.
Adres e-mail: akademia@polbi.com.pl, tel. 530 917 012
Strona www: www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue

Skip to content