Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli od stycznia br. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (IV)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku do 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim. Uczestnikami projektu są osoby młode, które nie ukończyły 30 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Nowej Soli jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Aby zrealizować cel główny projektu do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 214 os. bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nowej Soli. Spośród tych osób, 153 BO zostanie skierowanych na staż, 10 BO otrzyma bon szkoleniowy oraz 11 BO otrzyma bon na zasiedlenie, 10 BO podejmie pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   Ponadto 30 BO uzyska jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Głównym rezultatem projektu będzie:

  • podjęcie zatrudnienia przez uczestników:
  • nieprzynależnych do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych  oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3),  które znalazły zatrudnienie co najmniej 57 %,
  • z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), które znalazły zatrudnienie co najmniej 42 % oraz podjecie przez 30 osób samozatrudnienia.

Wnioskowana wartość projektu 1 961 559,00 zł (84,28 % stanowią środki EFS tj. 1 653 201,93 zł).

Nabór do projektu:

Roksana Wysocka – Ogórek

Specjalista ds. programów

PUP Nowa Sól

tel.: (68) 388 03 22

Skip to content