Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż kolejny projekt  JMM otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tym razem – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w ramach Działania 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Od 1 stycznia 2016 r.  rozpoczniemy realizację projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego”, który skierowany jest do min 100 osób o niskich kwalifikacjach (min.30%K), biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) w powyżej 29 roku życia mieszkańców Subregionu Pilskiego (tj. powiatów  czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego).

Budżet projektu to 1,96 mln zł.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa min.80 ze 100 osób o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego (m.in. przez staże w branżach uznanych za rozwojowe dla reg. rynku pracy – branży budowlanej, transportowej oraz meblarskiej), przekładające się na podjęcie zatrudnienia przez min. 36% uczestników.

W ramach projektu dla każdego/j z uczestników/czek zostanie skierowana konkretna oferta aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego/j uczestnika/czki. Na tej podstawie JMM realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy. Stąd wszyscy uczestnicy/czki projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania, skorzystają z usług doradcy klienta bądź doradcy zawodowego. Uzyskają możliwość  odbycia stażu i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższej formie. Nasi uczestnicy będą mogli zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo w zależności od potrzeb  poszczególnych uczestników – będziemy wspierać ich mobilność geograficzną (np. poprzez finansowanie kosztów przeprowadzek do miejscowości w której uczestnicy pozyskaną zatrudnienie, oddalonych od obecnego zamieszkania o min. 80km). Podczas udziału w projekcie każdy uczestnik/czka otrzyma opiekę i wsparcie mentora.

Wszystkie usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego.

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy JMM: tel. 660-713-090, biuro@jmm.net.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pojawią się niebawem na naszej stronie w zakładce „projekty”.

Skip to content