Od 1 stycznia  2017 r. JMM Mariusz Lewandowski  przy wsparciu środkami Unii Europejskiej rozpocznie realizację projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU – projekt aktywizacji zawodowej młodych Lubuszan w oparciu o model mentoringu.”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Budżet projektu to ponad 447 tys. zł.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia biernych zawodowo młodych osób do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiatach krośnieńskim, zielonogórskim oraz Mieście Zielona Góra.

Pomoc adresowana jest do 30 osób pozostających bez pracy (w tym  18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wybór osób rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami równości szans i dążyć będzie do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet defaworyzowanych na rynku pracy, co oznacza, że min. 60% wśród uczestników stanowić będą kobiety, zaś pozostałe 40% mężczyźni. Zakładamy również, iż minimum 18% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu dla każdego/j z uczestników/czek zostanie skierowana konkretna oferta aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego/j uczestnika/czki. Na tej podstawie JMM realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy. Stąd wszyscy uczestnicy/czki projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania, skorzystają z usług doradcy klienta bądź doradcy zawodowego. Uzyskają możliwość  odbycia stażu i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższej formie. Nasi uczestnicy będą mogli zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo w zależności od potrzeb  poszczególnych uczestników – będziemy wspierać ich mobilność geograficzną (np. poprzez finansowanie kosztów przeprowadzek do miejscowości w której uczestnicy pozyskaną zatrudnienie, oddalonych od obecnego zamieszkania o min. 80km). Podczas udziału w projekcie każdy uczestnik/czka otrzyma opiekę i wsparcie mentora.

Wszystkie usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców powiatów krośnieńskiego, zielonogórskiego oraz Miasta Zielona Góra będą bezpłatne.

Projekt zakłada:

  • ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z niżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,
  • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%.

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy JMM: tel. 660-713-090, biuro@jmm.net.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pojawią się niebawem na naszej stronie w zakładce „projekty”.

Skip to content