Od 21 listopada 2016 r. JMM Mariusz Lewandowski  przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt

BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Budżet projektu to ponad 2 mln zł.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia biernych zawodowo młodych osób do 29 roku życia pozostających bez pracy w Małopolsce Zachodniej.

Pomoc adresowana jest do 140 osób pozostających bez pracy (w tym  98 kobiet i  42 mężczyzn) w wieku 15-29 lat (tj. osób, które ukończyły 15 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wybór osób rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami równości szans i dążyć będzie do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet defaworyzowanych na rynku pracy, co oznacza, że min. 70% wśród uczestników stanowić będą kobiety, zaś pozostałe 30% mężczyźni. Zakładamy również, iż minimum 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu dla każdego/j z uczestników/czek zostanie skierowana konkretna oferta aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego/j uczestnika/czki. Na tej podstawie JMM realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy. Stąd wszyscy uczestnicy/czki projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania, skorzystają z usług doradcy klienta bądź doradcy zawodowego. Uzyskają możliwość  odbycia stażu i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższej formie. Nasi uczestnicy będą mogli zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo w zależności od potrzeb  poszczególnych uczestników – będziemy wspierać ich mobilność geograficzną (np. poprzez finansowanie kosztów przejazdu do pracy), czy refundować koszty opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną o ile istnieje konieczność zapewnienia im opieki w związku z udziałem ich opiekuna w projekcie. Podczas udziału w projekcie każdy uczestnik/czka otrzyma opiekę i wsparcie mentora.

Wszystkie usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców Małopolski Zachodniej (tj. powiatów olkuskiego, chrzanowskiego, wadowickiego oraz oświęcimskiego) są bezpłatne.

Projekt zakłada:

  • ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z niżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 50%,
  • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 22%,
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 41%.

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Biura Projektu w Kolbarku: tel 32/445 05 80

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pojawią się niebawem na naszej stronie w zakładce „projekty”.

Skip to content