CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu

CEL PROJEKTU


JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 30.09.2018 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 94 osób młodych (tj. do 25 roku życia) mieszkańców woj. dolnośląskiego (24 osoby otrzymają wsparcie w zakresie podstaw przedsiębiorczych) przez:

– kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych,

– umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu (PI-PWP Mentoring),

– wspieranie postaw przedsiębiorczych i zmierzających do samozatrudnienia, przez udzielenie min. 20 uczestników jednorazowych dotacji inwestycyjnych (JDI),

– wsparcie: pomostowe i przedłużone oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej w początkach jej istnienia, przekładające się na utworzenie min. 20 nowych trwałych miejsc pracy.

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy zrealizują również min. 100 godzinny program szkoleń zawodowych i/lub min. 3-miesięczny program stażu/praktyk zawodowych lub skorzystają z profesjonalnego wsparcia szkoleniowo-doradczego w założeniu firmy. Rodzaj wsparcia będzie zgodny z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

Projekt zakłada, iż po zakończeniu udziału w projekcie aktywizacji zatrudnienie podejmie:

 • – min. 17% uczestników niepełnosprawnych
 • – min. 35 % uczestników długotrwale bezrobotnych
 • – min. 36% uczestników o niskich kwalifikacjach
 • – min. 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych

UCZESTNICY


Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 • – zamieszkała na terenie woj. dolnośląskiego w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego Art. 25 w wieku od 15 do 24 lat
 • – długotrwale bezrobotna tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • z niepełnosprawnościami (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym)
 • – bierna zawodowo do 25 roku życia, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)
 • – o niskich kwalifikacjach, posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


Wsparcie jakie oferujemy w ramach Projektu:

 • – DORADZTWO ZAWODOWE
 • – OPIEKĘ MENTORA
 • – POŚREDNICTWO PRACY
 • – SZKOLENIA ZAWODOWE
 • – PŁATNE STAŻE
 • – DORADZTWO I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • – WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • – WSPARCIE FINANSOWE TOWARZYSZĄCE – PODSTAWOWE/PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
 • – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
 • – POMOC W POZYSKANIU ATRAKCYJNEJ PRACY

SZKOLENIA


Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika

przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • – ORGANIZACJA I LOGISTYKA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
 • – PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC Z BLOKIEM  RYSUNKU TECHNICZNEGO
 • – SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI MIG/MAG/TIG
 • – KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI

REKRUTACJA


GRUPA 1: Nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W dniach od 19.02.2018 do 26.02.2018 w godzinach 8.00-15:00 będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski należy złożyć w regionalnym biurze projektu, JMM Mariusz Lewandowski ul. Rynek 55/16   (Stary Sąd), 58-200 Dzierżoniów w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach). Na dokumentach trzeba złożyć własnoręczny podpis i zaparafować na każdej stronie. Komplet złożonych dokumentów powinien mieć ponumerowane strony i być trwale spięty.

 • Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.
 • Przewidujemy dwa etapy rekrutacji:
 • Etap I – złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych
 • Etap II – rozmowa rekrutacyjna
 • Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, mailowo, poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

UWAGA: Rekrutacja do projektu zakończona.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

 • Celem odpowiedniego przygotowania wsparcia w projekcie, np. spotkania rekrutacyjnego czy docelowo miejsca szkolenia, miejsca odbywania stażu i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w projekcie planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr 74/853 50 09, 74/660 65 15 lub elektronicznie na adres: dzierzoniow@jmm.net.pl

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


 • – wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • – test kwalifikacji określający predyspozycje zawodowe
 • – urzędowe zaświadczenia (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej)
 • – podpisane oświadczenia projektowe

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

GALERIA


SZKOLENIA

STAŻE

RÓŻNE

AKTUALNOŚCI


DOKUMENTY


[logo-carousel id=pliki-do-pobrania]

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Celem odpowiedniego przygotowania wsparcia w projekcie, np. spotkania rekrutacyjnego czy docelowo miejsca szkolenia, miejsca odbywania stażu i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w projekcie planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr 74/853 50 09, 74/660 65 15 lub elektronicznie na adres: dzierzoniow@jmm.net.pl,  rekrutacja@siph.pl

KONTAKT


ul. Rynek 55/16

58-200 Dzierżoniów

Telefon: 570 022 321

Telefon: 530 981 978

Telefon: 74 660 65 15

Fax: 61 654 90 30

Email: dzierzoniow@jmm.net.pl

Rynek 55 (STARY SĄD)

Skip to content