JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA
E-KOMPETENCJI

Projekt szkoleniowy rozwijający kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa dolnośląskiego

CEL PROJEKTU


Celem projektu jest podniesienie do 31.01.2018 kompetencji TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) potwierdzonych pozytywnym wynikiem zewnętrznego egzaminu przez Uczestników projektu tj. osoby dorosłe w wieku powyżej 18 lat, które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziem., ząbkowickiego, wołowskiego, górowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziem., legnickiego ziem., złotoryjskiego, w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych i/lub o niskich kwalifikacjach, w tym osób z terenów wiejskich, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem, podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

Kompetencje cyfrowe (kompetencje informatyczne) – definiowane, jako zdolność do:

a) przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji;

b) komunikacji (wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością);

c) tworzenia cyfrowej informacji (w tym również umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich);

d) zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości, zdrowia i środowiska);

e) rozwiązywania problemów (technicznych, identyfikowania sytuacji, w których technologia może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowania luk w zakresie kompetencji).

UCZESTNICY


WSPARCIE W PROJEKCIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB:

 1. zamieszkujących na terenie jednego z powiatów (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 25): dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziem., ząbkowickiego górowskiego, legnickiego ziem., wołowskiego, jaworowskiego, złotoryjskiego, jeleniogórskiego ziem.
 2. w wieku powyżej 18 lat
 3. bezrobotnych, biernych zawodowo, pracujących

NALEŻĄCYCH DO JEDNEJ Z GRUP:

 1. osoby powyżej 50 roku życia
 2. osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym.

SZKOLENIA


Oferujemy 80-godzinne szkolenia komputerowe pozwalające nabyć, podwyższyć oraz potwierdzić kompetencje cyfrowe. Podczas zajęć szczegółowo zostaną omówione zagadnienia związane z cyberprzestępczością i bezpieczeństwem w sieci.

Każdy Uczestnik projektu po zakończeniu szkolenia będzie mógł podejść do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą posiadającą do tego uprawnienia, składającego się z części teoretycznej i praktycznego.

Uczestnicy którzy uzyskają pozytywny wynik z obu części egzaminu otrzymają certyfikat potwierdzający podniesienie kwalifikacji.

Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe – podręcznik z ćwiczeniami na pendrive.

Zajęcia realizowane będą w 10-osobowych grupach dobranych wg

 • poziomu zaawansowania wiedzy,
 • trybu spotkań (uwzględniającego indywidualną dyspozycyjność – weekendowy, popołudniowy, tygodniowy bądź mieszany)
 • miejsca spotkań (w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy)

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz niezbędny sprzęt komputerowy.

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestników, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2017 r.

Przewidujemy dwa etapy rekrutacji:

Etap I – złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych

Etap II – testy określające poziom kompetencji cyfrowych oraz rozmowa rekrutacyjna

Warunkiem przyjęcia do projektu jest podpisanie zobowiązania wniesienia opłaty max. 140,00 zł brutto tytułem udziału w projekcie (opłata może ulec obniżeniu). Uczestnik projektu może wnioskować o rozłożenie opłaty na dwie raty. W wyjątkowych przypadkach, gdy do projektu zgłosi się osoba znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji (pozostająca bez zatrudnienia w szczególnie trudnej sytuacji materialnej – wg kryterium dochodowego z Rozporządzenia Rady Ministrów z 17.07.2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) istnieje możliwość odstąpienia przez JMM od obowiązku wniesienia opłaty przez uczestnika/uczestniczkę projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, mailowo, poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY            WORD     PDF
 • TEST określający poziom wiedzy z zakresu kompetencji cyfrowych       PDF
 • URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIA (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej)
 • OŚWIADCZENIA PROJEKTOWE    WORD       PDF

Wzory do pobrania na stronie internetowej www.jmm.net.pl/DAK lub w Biurze Projektu.

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych.

W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

KONTAKT


REGIONALNE BIURO PROJEKTU

ul. Rynek 55/16

58-200 Dzierżoniów

Tel. 74 660 61 55

Tel. 793 335 900

Fax. 61 654 90 30

email: DAK@jmm.net.pl

www.facebook.com/DAKJMM

Biuro Projektu

Dofinansowanie z UE: 682 726,50 zł

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content