JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OD STAŻU DO ANGAŻU – projekt aktywizacji zawodowej młodych Lubuszan w oparciu o model mentoringu.
r

Dofinansowanie projektu z UE: 411 338,51 zł

CEL PROJEKTU


Głównym celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.03.2018 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna min. 24 młodych (tj. od 18 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego i krośnieńskiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale uczestników Projektu indywidualnych planów działania (IPD), przekładające się na:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: wyboru zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy
 • zmianę postawy z biernej na aktywną
 • podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie

odstazu-ue

odstazu-opieka

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych.

odstazu-szkolenia

Uczestnicy zrealizują również średnio 80-godzinny program szkoleń zawodowych lub min. 3-miesięczny program stażu/praktyk zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

UCZESTNICY


Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 • zamieszkująca na terenie Województwa Lubuskiego (powiaty: krośnieński, zielonogórski, Zielona Góra) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 25
 • w wieku 18-29 lat
 • bierna zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

w szczególności:

 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z terenów wiejskich

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

odstazu-wsparcie

 • płatne staże
 • szkolenia zawodowe
 • opieka mentora
 • doradztwo zawodowe
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pomoc w uzyskaniu atrakcyjnej pracy
 • dodatek relokacyjny do 4 tys. złotych

DOKUMENTY


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

SZKOLENIA


Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika.

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • organizacja i logistyka gospodarki magazynowej
 • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MIG/MAG/TIG
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie cnc z blokiem rysunku technicznego
 • kadry i płace z elementami księgowości

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu zielonogórskiego i krośnieńskiego oraz miasta Zielona Góra w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.

odstazu-kalendarz

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się w lutym 2017 r.

Przewidujemy trzy fazy rekrutacji:

 • 15/03/2017–grupa 1
 • 15/05/2017–grupa 2
 • 15/07/2017–grupa 3

Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (24h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT


Regionalne Biuro Projektu:
ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
Czynne w godzinach 8:00-14:00

Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, Polska

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content