JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 991 451,88 zł

W tym dofinansowanie z UE: 2 542 734,09 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do 31.08.2022 r. jest aktywizacja zawodowa min.160 z 200 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Małopolski Zachodniej ( powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) będących uczestnikami projektu, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale UP indywidualnych planów działania (IPD), przekładające się na:
1. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: wyboru zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej przez min. 90% UP
2. Nabycie kwalifikacji zawodowych zg. Z potrzebami lok. I reg. Rynku pracy przez min. 70% UP objętych szkoleniami
3. Nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy przez min. 90% z UP objętych stażami, potw. pozytywną opinią pracodawców po zakończonym stażu
4. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy przez min. 90% UP
5. Zmianę postawy z biernej na aktywną u min. 90% UP objętych wsparciem mentorskim
6. Podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez wymagane brzmieniem obligatoryjnego kryterium wyboru % UP, którzy ukończyli udział w projekcie.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:


PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

JMM pokrywać będzie następujące koszty:

 • stypendium stażowe w miesięcznej wysokości 1536,50 netto („na rękę”);
 • średni miesięczny koszt przejazdu UP do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu jest inne, niż miejsce
  zamieszkania uczestnika, śr. 100 zł/mc);
 • koszty związane z odbywaniem stażu: koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażystów,
 • koszty badań lekarskich niezbędnych przed rozpoczęciem stazu.

SZKOLENIA ZAWODOWE

JMM pokrywać będzie koszty:

 • jednego/kilku szkoleń (w zależności od IPD), w miarę możliwości (środki na opłacenie kursu i stypendium dla uczestnika) i potrzeb uczestników
 • egzaminów, w tym egzaminów zewnętrznych i zaświadczeń
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • przejazdu na szkolenia
 • stypendium szkoleniowego (9,60 zł netto/godzinę zajęć).

Dodatek relokacyjny (max. 9 tys. zł – liczba bonów ograniczona)

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Opiekę mentora

Pomoc w pozyskaniu atrakcyjnej pracy

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych (zgodnie z barometrem zawodów deficytowych dla danego obszaru):

 • Operator koparko-ładowarki
 • Wózki widłowe
 • Obsługa maszyn budowlanych
 • Szkolenia: MICROSOFT, ORACLE, CISCO, APMG, JAVA, HTML, AUTODESK
 • Prawo jazdy kat C, C+E, D,
 • Kursy z zakresu spawalnictwa
 • Księgowość, kadry i płace
 • Szkolenia programistyczne
 • i inne wg potrzeb uczestnika

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej, w skład której wchodzą nast. powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. Rekrutacja rozpocznie się od 20/09/2020 r. do zrekrutowania ostatniej grupy, lecz nie dłużej niż do 31/12/2021, prowadzona będzie w 15 turach (śr. 14 UP/tura):

Przewidujemy dwa etapy rekrutacji:

ETAP I – złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych
ETAP II – rozmowa rekrutacyjna

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, mailowo, poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

LISTY RANKINGOWE


OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

HARMONOGRAM


SŁOWNIK POJĘĆ


USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozdział 2, Orzekanie o niepełnosprawności
Art. 3.

 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

(…)

Art. 4.

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 1. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

(…)”.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 • wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • test kwalifikacji określający predyspozycje zawodowe
 • urzędowe zaświadczenia (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanie w PUP, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że osoba jest niepracująca i niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.)
 • podpisane oświadczenia projektowe

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

AKTUALNOŚCI


GALERIA


IMG_4009 IMG_4030 M. Szacoń3 Mariusz Chornicki 02 kat C+E (2) Mariusz Chornicki 02 kat C+E (3) R. Woźny [zdj. z kursu] (2) Walczak

KONTAKT


Biuro Projektu
ul. Zawierciańska 6/1,
32-310 Klucze

Tel. 791-332-900
Tel. 570-008-290
Tel. 577-912-900
e-mail: dzwc-malopolska@jmm.net.pl

Skip to content