JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu: 3 010 141,65 zł

Dofinansowanie z UE: 2 693 284,64 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do 31.08.2020 r. jest aktywizacja zawodowa min.160 z 200 uczestników projektu – osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym dł. bezrobotnych) w wieku powyżej 29 r.ż. mieszkających na terenie Subregionu Pilskiego i Poznańskiego Woj. Wielkopolskiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie szkoleń zawodowych – min. 40% uczestników objętych zostanie
  szkoleniami,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego podczas stażu – min. 80% uczestników skorzysta ze staży, co przełoży
  się na podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy zrealizują średnio 100-godzinny program szkoleń zawodowych i min. 3-miesięczny program stażu/praktyk zawodowych zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

UCZESTNICY


200 os. bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Subregionu Pilskiego i
Poznańskiego defaworyzowanych na rynku pracy, pow. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników, w tym:

 • 160 os. biernych zawodowo,
 • 40 os. bezrobotnych, w tym 16 os. długotrwale bezrobotnych,
 • 110 kobiet,
 • 60 os. zamieszkujących tereny wiejskie,
 • 20 os. z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 140 os. z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym,
 • 60 os. w wieku 50+.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


PŁATNE STAŻE

JMM pokrywać będzie koszty:

 • stypendium stażowe 1 033,70 netto („na rękę”)
 • średni miesięczny koszt przejazdu UP do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu jest
  poza miejscem zamieszkania uczestnika, śr. 100 zł/mc)
 • koszty związane z odbywaniem stażu: koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji
  materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażystki
 • koszty niezbędnych badań lekarskich

BONU NA RELOKACJĘ
(max. 8 tys. zł – liczba bonów ograniczona)

DORADZTWO ZAWODOWE

SZKOLENIA ZAWODOWE

JMM pokrywać będzie koszty:

 • jednego/kilku szkoleń (w zależności od IPD), w miarę możliwości (środki na opłacenie kursu i stypendium dla uczestnika) i potrzeb uczestników – również długotrwałych form kształcenia ustawicznego – np. KKZ-tów
 • egzaminów, w tym egzaminów zewnętrznych i zaświadczeń
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • przejazdu na szkolenia (śr. 20 zł/dzień)
 • stypendium szkoleniowego (6,89 zł netto/godz.).

POŚREDNICTWO PRACY

OPIEKĘ MENTORA

POMOC W POZYSKIWANIU ATRAKCYJNEJ PRACY

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych (zgodnie z barometrem zawodów deficytowych dla danego obszaru i inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski):

 • Operator koparko-ładowarki
 • Wózki widłowe
 • Obsługa maszyn budowlanych
 • Szkolenia: MICROSOFT, ORACLE, CISCO, APMG, JAVA, HTML, AUTODESK
 • Prawo jazdy
 • Spawanie
 • Księgowość, kadry i płace
 • Szkolenia programistyczne
 • i inne wg potrzeb uczestnika

REKRUTACJA


UWAGA:   Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona do maja 2020 r.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Subregionu Pilskiego i Poznańskiego Woj. Wielkopolskiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestniczek, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 2020 r. (obszar realizacji projektu).

Przewidujemy dwa etapy rekrutacji:

ETAP I – złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych

ETAP II – rozmowa rekrutacyjna

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, mailowo,
poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu
odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

LISTY RANKINGOWE


HARMONOGRAM


Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

SŁOWNIK POJĘĆ


USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozdział 2, Orzekanie o niepełnosprawności

Art. 3.

 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

(…)

Art. 4.

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 1. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

(…)”.

DANE OSOBOWE


DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 • wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • test kwalifikacji określający predyspozycje zawodowe
 • urzędowe zaświadczenia (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanie w PUP)
 • podpisane oświadczenia projektowe

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

AKTUALNOŚCI


GALERIA


IMG_4009 IMG_4030 M. Szacoń3 Mariusz Chornicki 02 kat C+E (2) Mariusz Chornicki 02 kat C+E (3) R. Woźny [zdj. z kursu] (2) Walczak

KONTAKT


BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu czynne od pon.-pt. w godz.: 9:00-16:00

ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań

Filia: ul. Juliusza Kossaka 118, 64-920 Piła

Tel. 530 981 978

Fax. 61 654 90 30

Email: dzwcwlkp@jmm.net.pl

www.jmm.net.pl/dzwcwlkp

https://www.facebook.com/dzwc-2117885245141854

Biuro Projektu

Skip to content