Informacja o realizowanym przez PUP w Nowej Soli projekcie w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (V)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku do 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim. Uczestnikami projektu są osoby młode, które nie ukończyły 30 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Nowej Soli jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Aby zrealizować cel główny projektu do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 178 os. bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nowej Soli. Spośród tych osób, 114 BO zostanie skierowanych na staż, 10 BO otrzyma bon szkoleniowy oraz 19 BO otrzyma bon na zasiedlenie. Ponadto 35 BO uzyska jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników:

 

  • nie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. nieprzynależnych do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych  oraz o niskich kwalifikacjach – do poziomu ISCED 3),  które znalazły zatrudnienie – 59,5 %,
  • znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci), które znalazły zatrudnienie –  44 %
  • oraz podjecie przez 35 osób samozatrudnienia.

 

Wartość  projektu wynosi:  1 674 301,28 zł (84,28 % stanowią środki EFS tj. 1 411 101,12 zł)

Skip to content