Informacje o projekcie realizowanym przez Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST :
– zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim
w tym celem szczegółowym: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT :
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :
– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
– nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 46 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

Więcej informacji w załączniku:

Skip to content