Informacje o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie zielonogórskim.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku poniżej 30 roku życia, bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze jako bezrobotne. Co najmniej 60% uczestników projektu stanowią osoby spełniające łącznie trzy warunki:

 1. są bezrobotni,
 2. nie kształcą się formalnie (w trybie stacjonarnym, dziennie albo zaniedbują obowiązek szkolny),
 3. nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych
  w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

 

W projekcie przewidziano wsparcie ukierunkowane na osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia, w tym
w pierwszej kolejności zrekrutowane zostaną:

 • osoby długotrwale bezrobotne:
  – w wieku poniżej 25 roku życia, pozostające bez pracy nieprzerwanie  przez co najmniej 6 miesięcy,
  – w wieku powyżej 25 do 30 roku życia,  pozostające bez pracy nieprzerwanie  przez co najmniej 12 miesięcy,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji w załączniku:

Skip to content