JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu”

Wartość projektu wynosi: 1853 020,29 zł

w tym dofinansowanie projektu z UE: 1561 725,50 zł

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych.
Uczestnicy realizują również średnio 80-godzinny program szkoleń zawodowych oraz 3-miesięczny program płatnego stażu/praktyk zgodnie z identyfikacją potrzeb i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

CEL PROJEKTU


Głównym celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 30.06.2019 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (tj. do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale uczestników projektu indywidualnych planów działania (IPD), przekładające się na:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz praktycznego doświadczenia zawodowego
 • rozwój psychospołeczny
 • samokształcenie
 • zmiana postawy z biernej na aktywną
 • podjęcie zatrudnienia lub samo zatrudnienie

UCZESTNICY


Projekt kierujemy do osób:

 • zamieszkujących na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (powiaty:
  będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski,
  zawierciański, miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice,
  Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze)
 • w wieku 18-29 lat
 • niepracujących, tj. bezrobotnych lub biernych zawodowo
 • które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • które nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

w szczególności do osób:

 • o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym)
 • z niepełnosprawnościami (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

wsparcie-ikonka

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe (6,5 zł netto/h)
 • płatne staże (1400 zł netto/miesięcznie)
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia lub stażu
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie (4000 zł)

SZKOLENIA


Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestnika.

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi mig/mag/tig
 • kadry i płace z elementami księgowości
 • zarządzanie projektami
 • prawo jazdy (B, C, D, C+E, B+E, + kursy kwalifikacji wstępnej/przyśpieszonej do przewozu osób/rzeczy )
 • kursy dla operatorów maszyn drogowych i budowlanych (walce drogowe, koparki, ładowarki itp.)
 • kursy fryzjerskie, kosmetyczne, wizażu
 • inne, wg potrzeb uczestników

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 15.09.2018 r.

Przewidujemy dwa etapy rekrutacji:

ETAP I – złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych
ETAP II – rozmowa rekrutacyjna

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu
telefonicznie, mailowo, poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

KONTAKT


REGIONALNE BIURO PROJEKTU

JMM Mariusz Lewandowski

ul. Bytomska 64

41-940 Piekary Śląskie

Tel. 575 521  600
Tel. 32 442 00 63
Fax: 61 654 90 30

email: jakniewytokto-2@jmm.net.pl

strona internetowa: www.jmm.net.pl/jakniewytokto-2

Biuro Projektu

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content