JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

Dofinansowanie ze środków UE: 1 838 880,37 zł

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Każdy z Uczestników odbędzie serię szkoleń wraz z niezbędnymi egzaminami oraz 3-miesięczny staż. Zarówno w okresie szkoleń jak i praktyk Uczestnicy otrzymują stypendia. Pokrywane są także koszty dojazdu czy opieki nad dzieckiem.

CEL PROJEKTU


Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (tj. od 15 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki, mikołowski oraz chrzanowski) poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego.

UCZESTNICY


Projekt kierujemy do osób:

 • zamieszkujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki, mikołowski oraz chrzanowski)
 • w wieku 15-29 lat
 • biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (nie pracują i nie są bezrobotne tzn. niezarejestrowane w PUP), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyli w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

w szczególności do osób:

 • poniżej 24 roku życia
 • o niskich kwalifikacjach (posiadającą wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym)
 • z niepełnosprawnościami (posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym)

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

wsparcie-ikonka

 • opieka specjalistów z zakresu kariery zawodowej
 • pomoc w określeniu ścieżki zawodowej
 • szkolenia wraz z ewentualnymi egzaminami
 • płatne staże i parktyki
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia
 • refinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem, osobami zależnymi
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie

SZKOLENIA


Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestnika.

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • organizacja i logistyka gospodarki magazynowej
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z blokiem rysunku technicznego
 • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi mig/mag/tig
 • kadry i płace z elementami księgowości
 • zarządzanie projektami
 • prawo jazdy dla przedstawiciela handlowego

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (24h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej (może być zdalnie za pomocą Skype)

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT


REGIONALNE BIURO PROJEKTU

ul. Zawierciańska 6

32-310 Klucze

Czynne w godzinach 8:00-15:00

BIURO PROJEKTU

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content