{

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 185 648,00 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do 30.06.2018 r. jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u sześciuset uczestników projektu w zakresie ratownictwa medycznego. Dzięki czemu po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych certyfikowanym egzaminem zewnętrznym, umocnią swoją pozycję na śląskim rynku pracy lub zdobędą kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia.

UCZESTNICY


Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 • będąca ratownikiem medycznym
 • mieszkająca lub pracująca na terenie województwa śląskiego
 • mająca ukończone 18 lat

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • kobiety
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej

SZKOLENIA


W ramach projektu zorganizowanych zostanie 40 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych.

Opis kursu:
Szkolenie to skierowane jest do czynnych zawodowo ratowników medycznych pracujących w jednostkach PRM. Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Medyczne czynności ratunkowe
 • Przygotowania pacjenta i opieka medyczna podczas transportu
 • Resuscytacja noworodka
 • Algorytm ALS i PALS
 • Zabezpieczanie dróg oddechowych w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • Częstoskurcze
 • Opatrywanie ran
 • Unieruchamianie kręgosłupa
 • Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej
 • Zdarzenia masowe i katastrofy

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i praktycznym. Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410).  Program kursu opracowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (do pobrania tutaj:  https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/programy-kursow-ratownikow-medycznych/). Zgodnie z w/w ustawą po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych w danym okresie edukacyjnym.

Kursy będą realizowane w całości (w ciągu 6 dni) lub podzielone na dwie części (2 dni+4 dni; 3dni+3dni); albo podzielone na trzy części (2dni+2dni+2dni) jednakże cały program jednego kursu musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

Aktualne terminy kursów: tutaj: https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=9&ro=2&spe=176&year=2018&mie=0&ue=0&txt=&sort=0&open=

Kurs na prawo jazdy kategorii C

W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy prawa jazdy kat. C dla 160 uczestników.

Warunki uczestnictwa:

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za tzw. kryteria premiujące:

 1. Kryterium płci: KOBIETA otrzymuje: +20 pkt
 2. Kryterium zamieszkania: Kandydat za zamieszkiwanie na terenach wiejskich: +20 pkt
 3. Kryterium niepełnosprawności: Kandydat z niepełnosprawnością: +20 pkt
 4. Kryterium dochodowe: Kandydat, którego miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie przekraczają:
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł +10 pkt
 • dla osoby w rodzinie – 514 zł +10 pkt

Rekrutacja odbywać się będzie przy podziale na edycje trwające dwa tygodnie każda.

W każdej z edycji wyłonionych zostanie 15 uczestników, który uzyskali największą ilość punktów.

_________________________________________________

Etapy kursu:

 1. Otrzymanie skierowania na badanie lekarskie
 2. Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
 3. Rozpoczęcie kursu
 4. Egzamin

W projekcie finansowane są koszty związane z punktami 1,3 oraz pierwsze podejście do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

CERTYFIKAT

Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie ratownictwa medycznego.

REKRUTACJA


OBECNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW NA KURSY:

KONTAKT


BIURO PROJEKTU

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice
I piętro, pokój nr 125

telefon: 32 442 00 63
telefon: 32 428 71 94
mail: kdrm@jmm.net.pl

Biuro jest czynne w godzinach 9:00-15:00

Biuro Projektu

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content