JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą Pegaz Group Sp. z o.o. oraz Gminą Dębnica Kaszubska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Dofinansowanie projektu z UE: 2 785 601,30 zł

                                                                                ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Głównym celem projektu jest wspieranie postaw przedsiębiorczych uczestników projektu, mieszkańców gmin Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo, zmierzających do samozatrudnienia, przez objęcie 60 uczestników projektu doradztwem, mentoringiem oraz szkoleniami, udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego przedłużonego ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej w początkach jej istnienia, przekładające się na utworzenie do 31.12.2018 r. min. 55 nowych trwałych miejsc pracy.

UCZESTNICY


Uczestnikiem projektu może zostać:

 • osoba zamieszkująca na terenie gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce oraz Potęgowo w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 25
 • osoba w wieku powyżej 30 roku życia
 • osoba pozostająca bez pracy

W szczególności zapraszamy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

wsparcie-ikonka

Wsparcie jakie oferujemy w ramach projektu:

 • udzielanie środków finansowych na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej (jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości max. 23 000 zł)
 • udzielanie finansowego wsparcia pomostowego w początkowym okresie działalności (środki finansowe wypłacane w wysokości 1600 zł przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w wysokości 1500 zł są to środki przeznaczone wyłącznie na opłaty obowiązkowe (m.in. składki ZUS, czynsz, media) oraz pozostałe (m.in. usługi księgowe, pocztowe, prawne, promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży)
 • profesjonalne wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości, rozliczanie z ZUS, podstawy prawa podatkowego i rozliczanie z US, szkolenie z podstaw marketingu, sporządzania biznes planu, podstawy prawa cywilnego,prawa pracy,prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, BHP w firmie, i inne)
 • doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, księgowe)
 • wsparcie mentorskie

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie gmin objętych projektem (Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo)

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 04.01.2017r. i potrwa do dnia 18.01.2017r., dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu w siedzibie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, pok. nr 2, złożone osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej czy kuriera (kierowanej na ten sam adres). O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

W przypadku dużego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc w projekcie, nabór zgłoszeń może zostać zakończony szybciej. Informacja o wcześniejszym zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonu:  59 727 33 34

IV tura naboru wniosków rekrutacyjnych

IV tura naboru wniosków rekrutacyjnych w projekcie rozpocznie się w dniu 18 grudnia 2017.

Zakończenie rekrutacji  05 stycznia 2018r.

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonu:  59 727 33 34

Informacja o terminie składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Uczestnicy IV tury projektu, którzy otrzymywali wsparcie pomostowe mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 08.10.2018-19.10.2018. W przypadku gdy załączniki były przedkładane przy wnioskowaniu o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedmiotowe załączniki należy złożyć jedynie w sytuacji gdy ich treść uległa zmianie.

Wnioski złożyć należy w wersji papierowej w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu oraz w wersji elektronicznej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 575 433 900

Termin naboru wniosków o JDI i wsparcie pomostowe dla IV grupy

termin od 9 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018r.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych (pomoc asystenta, wsparcie tłumacza języka migowego itp.) W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

DOKUMENTY


 • REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 2 – WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 3 – WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 4 – WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 5 – WZÓR UMOWY O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 6 – WZÓR UMOWY  NA OTRZYMANIE JDI  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 6A – ZESTAWIENIE WYDATKÓW DO UMOWY JDI  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 6B – OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPÓW  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 7 – WZÓR BIZNESPLANU  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 8 – HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY INWESTYCJI  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 9 – OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY de minimis  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 10 – OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY de minimis  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 11 – OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA ZACIĄGANIĘCIE PRZEZ MAŁŻONKA JDI  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 12 – REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 13 – WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 14 – WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 15 – WZÓR FORMULARZA DE MINIMIS  POBIERZ
 • ZAŁĄCZNIK 16 – OŚWIADCZENIE DO ZBIORU CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY  POBIERZ

KONTAKT


REGIONALNE BIURO PROJEKTU

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

pokój nr. 2

ul. ks. Antoniego Kani 16A,

76-248 Dębnica Kaszubska

Telefon: 59 727 33 34

Telefon: 792 334 900

Faks: 61 654 90  30

e-mail: klasabiznes@jmm.net.pl

www.jmm.net.pl/klasabiznes

Urząd Gminy

AKTUALNOŚCI


FIRMY POWSTAŁE W RAMACH PROJEKTU


 • FOTOGRAF Witold Leśniewski
Skip to content