Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, iż w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 pozyskaliśmy do dofinansowania projekt ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowe pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” o wartości 1 141 131,65  zł.

Projekt otrzyma dofinansowanie w ramach RPO Małopolska.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa min.72 z 80 pozostających bez pracy mieszkanek Małopolski Zachodniej przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale UP indywidualnych planów
działania (IPD).

Uczestniczki projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem, którego ścieżka będzie obejmowała:
–    stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
–    indywidualne doradztwo zawodowe,
–    szkolenia zawodowe zakończone zewn. egzaminami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji zawodowych,
–    min. 3 miesięczny program stażu/praktyk zawodowych
–    wsparcie w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy)

Uczestniczkami projektu będzie 80 kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamieszkujących Małopolskę Zachodnią (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki). 

Okres realizacji projektu:  01.07.2016 – 31.12.2017.

 

lista rankingowa RPO WM

Skip to content