Od dnia 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r. trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej, zaparafować każdą stronę, natomiast biznesplan oraz harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji należy złożyć dodatkowo w wersji elektronicznej.

Do wniosku o przyznanie dotacji załącza się następujące dokumenty:
1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej,
2. biznesplan działalności przedsiębiorstwa,
3. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego
w dniu udzielenia pomocy, lub
4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
5. harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta dotacją na rozpoczęcie działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem,
6. formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis.

Termin składania dokumentów upływa 21.02.2020 r. o godzinie 10:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Marta Kulig
tel: 791 332 900
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

Dokumenty do pobrania:

.

 

Skip to content