O PROJEKCIE


JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą Szkutnik Olimpia Komosińska i Gminą Dębnica Kaszubska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

OD STAŻU DO ANGAŻU

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 30.09.2017 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych biernych zawodowo osób (w wieku do 29 roku życia) będących mieszkańcami Gminy Dębnica Kaszubska należących do grupy uczestników projektu przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu.

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy zrealizują również min. 80 godzinny program szkoleń zawodowych lub min. 3 miesięczny program stażu/praktyk zawodowych zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

Projekt zakłada, iż po zakończeniu udziału w projekcie aktywizacji zatrudnienie podejmie:
– min. 17% uczestników niepełnosprawnych
– min. 36% uczestników o niskich kwalifikacjach
– min. 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych

UCZESTNICY


DO KOGO KIERUJEMY WSPARCIE

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

zamieszkująca na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

w wieku od 15 do 29 lat

długotrwale bezrobotna tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

– z niepełnosprawnościami (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym)

bierna zawodowo do 29 roku życia, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

o niskich kwalifikacjach, posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


WSPARCIE JAKIE OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

– Doradztwo zawodowe
– Opiekę mentora
– Pośrednictwo pracy
– Szkolenia zawodowe
– Płatne staże,
– Zwrot kosztów dojazdu
– Pomoc w pozyskaniu atrakcyjnej pracy

SZKOLENIA


Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika.

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

– Organizacja i logistyka gospodarki magazynowej

– Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z  blokiem  rysunku technicznego

– Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi mig/mag/tig

– Kadry i płace z elementami księgowości

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 30 grudnia 2016 r.

Przewidujemy dwa etapy rekrutacji:

ETAP I – złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych

ETAP II – rozmowa rekrutacyjna

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, mailowo, poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Celem odpowiedniego przygotowania wsparcia w projekcie, np. spotkania rekrutacyjnego czy docelowo miejsca szkolenia, miejsca odbywania stażu i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w projekcie planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr 74/853 50 09, 74/660 65 15 lub elektronicznie na adres: dzierzoniow@jmm.net.plrekrutacja@siph.pl

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Celem odpowiedniego przygotowania wsparcia w projekcie, np. spotkania rekrutacyjnego czy docelowo miejsca szkolenia, miejsca odbywania stażu i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w projekcie planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr 74/853 50 09, 74/660 65 15 lub elektronicznie na adres: dzierzoniow@jmm.net.pl,  rekrutacja@siph.pl

DOKUMENTY


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

– wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

test kwalifikacji określający predyspozycje zawodowe

urzędowe zaświadczenia (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej)

podpisane oświadczenia projektowe

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

AKTUALNOŚCI


DOKUMENTY


[logo-carousel id=pliki-do-pobrania]

LIDER PROJEKTU


PARTNERZY PROJEKTU


KONTAKT


Siedziba JMM Lewandowski

Os. Jana III Sobieskiego 37/21
60-688 Poznań

Email: biuro@jmm.net.pl

Telefon: 603-419-300; 660-713-090

Faks: (0-61) 622-71-73

http://jmm.net.pl

NIP: 821-106-02-91
REGON: 300838403

Skip to content