Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż kolejny projekt  JMM otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tym razem – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Od 1  marca 2017 r.  rozpoczniemy realizację projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia”, który skierowany jest do min 100 osób z niepełnosprawnościami (min.60%K), z czego co najmniej 10% stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, będących mieszkańcami Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczestników projektu przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Fundacją AD INFINITUM z Katowic.

Uczestnikom naszego projektu  zostanie zaoferowane:

  • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
  • usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne (np. prawników, terapeutów, psychologów) – zaplanowano uruchomienie dyżurów specjalistów, którzy będą realizować poradnictwo z takich zagadnień, jak: zdrowie i równowaga psychiczna, rozwiązywanie problemów osobistych (życiowych), rodzinnych, które wpływają na osłabienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej/poszukiwania pracy.
  • 6-dniowe treningi  kompetencji i umiejętności społecznych
  • szkolenia zawodowe
  • szkolenia IT
  • staże zawodowe
  • usługi pośrednika pracy oraz wsparcie mentorskie
  • przewidziane jest także wsparcie w obszarze aktywizacji zdrowotnej (np. usługi o charakterze zdrowotnym których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy).

Budżet projektu to ok. 1,8 mln zł.

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy JMM: tel. 660-713-090, biuro@jmm.net.pl

Skip to content