JMM Mariusz Lewandowski realizuje w województwie łódzkim projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OD STAŻU DO ANGAŻU.
r

Dofinansowanie projektu: 1 476 842,35 zł

r

Dofinansowanie z UE: 1 244 682,73 zł

CEL PROJEKTU

Celem gł. zaplanowanym do 31.12.2020r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna min. 90 ze 117 uczestników projektu – młodych osób (tj. od 18 do 29 r.ż.) mieszkańców Woj. Łódzkiego przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych poprzedzone opracowaniem IPD i doradztwem zawodowym, prowadzące do zdobycie kwalifikacji i/lub kompetencji zaw. przez min. 90 UP i/lub doświadczenia zawodowego przez min. 75UP, przekładające się na podjęcie zatrudnienia przez min. wymagany brzmieniem wskaźników efektywności % UP.

odstazu-opieka_1

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych.

odstazu-szkolenia_1

Uczestnicy zrealizują również średnio 130-godzinny program szkoleń zawodowych lub min. 3-miesięczny program stażu/praktyk zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

UCZESTNICY

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 • zamieszkująca na terenie Województwa Łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 25
 • w wieku 18-29 lat
 • bierna zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

w szczególności:

 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z terenów wiejskich

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • płatne staże
 • szkolenia zawodowe
 • opieka mentora
 • doradztwo zawodowe
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pomoc w uzyskaniu atrakcyjnej pracy
 • dodatek relokacyjny do 7 tys. złotych

DOKUMENTY

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

HARMONOGRAM WSPARCIA

SZKOLENIA

Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika.
Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MIG/MAG/TIG
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z blokiem rysunku technicznego
 • kadry i płace z elementami księgowości
 • prawo jazdy kat. B, C, C+E, D
 • kwalifikacja wstępna/przyśpieszona
 • kurs obsługi dronów
 • kurs kancelaryjno-archiwizacyjny
 • inne wg potrzeb uczestniczek i uczestników

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Województwa Łódzkiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.

Rekrutacja ciągła uczestników do projektu rozpoczęła się w lipcu 2018 r. i zakończy się najpóźniej w III kwartale 2020 r.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności są przyjmowane nadal tj. do odwołania, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Wobec trudności w rekrutacji JMM zastosuje dodatkowe narzędzia promocyjne, przeprowadzi dodatkowe spotkania bezpośrednie, wydłuży termin rekrutacji i/lub zastosuje rekrutację uzupełniająca.

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (24h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT

Regionalne Biuro Projektu:

ul. Rewolucji 1905 roku 82, pokój nr A19, 90-001 Łódź

Czynne w godzinach 08:00-15:00

Tel. 793 335 900
Tel. 42 239 00 40, 42 239 00 41
e-mail: odstazudoangazu@jmm.net.pl
www.jmm.net.pl/odstazudoangazu

Rewolucji 1905 roku 82, 90-001 Łódź, Polska

AKTUALNOŚCI

Skip to content