JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.
r

Dofinansowanie projektu: 949 761,78 zł

r

Dofinansowanie projektu z UE: 849 786,86 zł

CEL PROJEKTU

Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia, do 30.09.2019 r. jest wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.

odstazu-opieka_1

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych.

odstazu-szkolenia_1

Uczestnicy zrealizują program szkoleń zawodowych i/lub min. 3 miesięczny płatny program stażu zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

Zgodnie z wynikami diagnozy uczestnicy mogą zostać również objęci indywidualnym programem zdrowotnym, który zawierać może takie elementy, jak:
-stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych,
-terapia słuchu-trening uwagi słuchowej met. Denninga
-terapia zaburzeń mowy
-usługi zdrowotne/zabiegi stomatologiczne, okulistyczne, foniatryczne i inne.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:

 • Osób powyżej 18 roku życia.
 • Osób lub rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli:
  • długotrwale bezrobotnych;
  • niepełnosprawnych;
  • bezdomnych;
  • rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością;
  • niesamodzielnych ze względu na wiek;
  • opuszczających zakłady karne;
  • korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • korzystających z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa).

Wsparcie w projekcie skierowane jest do Mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;
 • Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe/specjalistyczne;
 • Warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności społeczne;
 • Darmowe szkolenia zawodowe (dodatkowo stypendium szkoleniowe 6,78 zł/h);
 • Staże zawodowe (stypendium 1033,40zł/m-c);
 • Pośrednictwo pracy;
 • Wsparcie zdrowotne (np. zajęcia rehabilitacyjne).

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego, w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczny uczestników.

Rekrutacja uczestników rozpoczyna się: 20.04.2018 r.
Rekrutacja uczestników kończy się: 31.07.2019 r.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT

Biuro Projektu:

ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Tel.: 792 335 900, 575 033 900,
mail: owdz.lubuskie@jmm.net.pl
www. jmm.net.pl/owdz-lubuskie
www.facebook.com/owdz.lubuskie

ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

AKTUALNOŚCI

GALERIA

Skip to content