JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA

CEL PROJEKTU

Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.05.2022 r. jest wzrost zdolności do zatrudnienia min. 60 z 85 mieszkańców następujących powiatów objętych projektem: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:

 • Mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego.
 • Osób powyżej 18 roku życia.
 • Osób lub rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób:
  • długotrwale bezrobotnych;
  • potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek,
  • z niepełnosprawnościami,
  • młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • osoby opuszczające zakłady karne,
  • osoby bezdomne.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Wyznaczenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;
 • Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe;
 • Warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności społeczne;
 • Darmowe szkolenia zawodowe (dodatkowo stypendium szkoleniowe 9,93 zł netto /godz);
 • Staże zawodowe (stypendium stażowe w wysokości 1489,00 zł netto (tzw. „na rękę”);
 • Pośrednictwo pracy;
 • Wsparcie mentora i/lub specjalistów, którzy będą realizować poradnictwo (w tym specjalistyczne) z takich zagadnień, jak: zdrowie i równowaga psychiczna, rozwiązywanie problemów osobistych (życiowych), rodzinnych, aspekty prawne.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Dokumenty do pobrania (obowiązujące od 28.09.2021r):

Dokumenty do pobrania (obowiązujące od 5.05.2021r):

Dokumenty do pobrania (obowiązujące do 4.05.2021r):

Dokumentacja stażowa:

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów  krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego, w 9 turach po średnio 9-10 os./tura (+ 2 os. lista rezerwowa). Nabór będzie trwał min. 14 dni, max. 21 dni, ogłaszany średnio co 4 tygodnie.

Rekrutacja uczestników rozpoczyna się: 15.12.2020 r.
Rekrutacja uczestników została wydłużona do: 28.02.2022 r.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

2. Wypełniasz i podpisujesz.

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

 

Biuro projektu oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynki posiadają stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, wejścia do budynku znajdują się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim a szerokość drzwi wejściowych czy wind jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zlokalizowane są 2 windy. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.

Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo stosuje się  uproszczone procedury administracyjne dostosowane poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące kanały komunikacji:

z wykorzystaniem telefonu 575-773-900 (również SMS);

e-mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl

za pośrednictwem mediów społecznościowych:

www.facebook.com/owdz.lubuskie/

oraz osobiście w Biurze Projektu w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11/203

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@jmm.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 575-773-900.      Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej www.jmm.net.pl, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

JMM Sp. z o.o. dołoży starań, aby zrealizować  żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

GALERIA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Biuro Projektu:

ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 203, II piętro 65-034 Zielona Góra

Tel.: 575-773-900; 530-981-978
mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl
www. jmm.net.pl/owdzbis.lubuskie
www.facebook.com/owdz.lubuskie/

ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Skip to content