JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

Dofinansowanie projektu: 1 851 924,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 642 949,67 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia, do 31.12.2021 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:
Mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności miast: Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek

Osób w wieku 18-29 lat

Osób biernych zawodowo, należących do grupy NEET

Osób z niepełnosprawnościami

Osób z niskimi kwalifikacjami, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (liceum, technikum, szkoła zawodowa)

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

Doradztwo zawodowe

Szkolenia zawodowe (+ stypendium szkoleniowe)

Staże zawodowe (+ stypendium stażowe)

Szkolenia i doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia własnej firmy

Jednorazowa dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł)

Wsparcie pomostowe w okresie prowadzenia działalności gospodarczej

Pośrednictwo pracy

REKRUTACJA


REKRUTACJA KROK PO KROKU
1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

2.

Wypełniasz i podpisujesz.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę).

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).
5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania dokumentów, spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

JMM oferuje:

Wersję dokumentów w druku powiększonym, oraz w języku łatwym do czytania,

Wersję dokumentów w systemie Braille’a,

Pomoc tłumacza migowego,

Wsparcie asystenta,

Możliwości wejścia i uczestniczenia w działaniach rekrutacyjnych i późniejszych we wsparciu z psem asystującym,

Zorganizowany transport do i z miejsca odbywania stażu/szkolenia.

 

Wokół budynku są zlokalizowane miejsca postojowe dla ON. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku. Korytarze są szerokie, nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla ON.

Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@jmm.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu „+48 570-008-290. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej www.jmm.net.pl, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

JMM Sp. z o.o. dołoży starań, aby zrealizować  żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

HARMONOGRAM


LISTY RANKINGOWE


LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU NA ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWO-STAŻOWĄ

LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU NA ŚCIEŻKĘ DOTACYJNĄ
LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DG

AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


Bukowa 27, lok. 23, 87-100 Toruń

tel.: 575 689 900, 535 338 900, 575 521 600

e-mail: powertorun@jmm.net.pl

www.jmm.net.pl/powertorun

www.facebook.com/WystartujzPowerem.Torun

 

Dojazd transportem publicznym do naszego biura jest możliwy

liniami nr 25, 37 oraz 41.

Dojeżdzając prywatnym samochodem na nawigacji  należy wpisać

adres biura:

ul. Bukowa 27 lok. 23, 87-100 Toruń

Przy budynku znajduje się około 50 miejsc postojowych, w tym  dla

osób niepełnosprawnych.

 

Skip to content