Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, iż w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 pozyskaliśmy do dofinansowania kolejny projekt w ramach PO WER.

 

Projekt „OD STAŻU DO ANGAŻU” o wartości ponad 440 tys. zł. otrzyma dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna min. 21 z 24 młodych biernych zawodowo osób (w wieku 15-29 r.ż.), które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu, będących mieszkańcami Gminy Dębnica Kaszubska.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem, którego ścieżka będzie obejmowała:
–    stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
–    indywidualne doradztwo zawodowe,
–    szkolenia zawodowe (min. 80 godzinne) zakończone zewn. egzaminami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji zawodowych,
–    min. 3 miesięczny program stażu/praktyk zawodowych
–    wsparcie w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy)

Okres realizacji projektu: 01.07.2016-30.09.2017.

 

Nabór uczestników projektu rozpoczynamy w lipcu br.

 

Link do listy rankingowej:   Lista projektów PO WER 2014-2020 (2)

Skip to content