DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE - PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu

O PROJEKCIE


Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy w partnerstwie z firmą JMM Mariusz Lewandowski i Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.12.2017 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych (tj. do 25 roku życia), będących mieszkańcami powiatu świdnickiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu wypracowanym w projekcie innowacyjnym PO KL („PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”).

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy zrealizują również średnio 100 godzinny program szkoleń zawodowych lub średnio 6 miesięczny program stażu/praktyk zawodowych zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

Projekt zakłada, iż po zakończeniu udziału w projekcie aktywizacji zatrudnienie podejmie:
– min. 17% uczestników niepełnosprawnych
– min. 35 % uczestników długotrwale bezrobotnych
– min. 36% uczestników o niskich kwalifikacjach
– min. 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych

UCZESTNICY


DO KOGO KIERUJEMY WSPARCIE
Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 • • zamieszkująca na terenie powiatu świdnickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • • w wieku od 15 do 24 lat
 • • długotrwale bezrobotna tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • • z niepełnosprawnościami (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym)
 • • bierna zawodowo do 25 roku życia, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)
 • • o niskich kwalifikacjach, posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


WSPARCIE JAKIE OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

 • Doradztwo zawodowe

 • Opiekę mentora

 • Pośrednictwo pracy

 • Szkolenia zawodowe

 • Płatne staże,

 • Zwrot kosztów dojazdu

 • Pomoc w pozyskaniu atrakcyjnej pracy

SZKOLENIA


Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika.

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • Organizacja i logistyka gospodarki magazynowej

 • Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z blokiem  rysunku technicznego

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi mig/mag/tig

 • Kadry i płace z elementami księgowości

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu świdnickiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 maja 2017 r.
Przewidujemy dwa etapy rekrutacji:
ETAP I – złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych
ETAP II – rozmowa rekrutacyjna
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, mailowo, poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Celem odpowiedniego przygotowania wsparcia w projekcie, np. spotkania rekrutacyjnego czy docelowo miejsca szkolenia, miejsca odbywania stażu i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w projekcie planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr 74/853 50 09, 74/660 61 55 lub elektronicznie na adres: swidnica@jmm.net.pl,  rekrutacja@siph.pl

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 • wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • test kwalifikacji określający predyspozycje zawodowe
 • urzędowe zaświadczenia (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej)
 • podpisane oświadczenia projektowe

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

AKTUALNOŚCI


DOKUMENTY


[logo-carousel id=pliki-swidnica]

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Celem odpowiedniego przygotowania wsparcia w projekcie, np. spotkania rekrutacyjnego czy docelowo miejsca szkolenia, miejsca odbywania stażu i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w projekcie planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr 74/853 50 09, 74/660 61 55 lub elektronicznie na adres: swidnica@jmm.net.pl,  rekrutacja@siph.pl

GALERIA


WARSZTATY INTEGRACYJNE GR 1

KONTAKT


REGIONALNE BIURO PROJEKTU

ul. Rynek 1a
58-100 Świdnica

Tel: 74 853 50 09
Tel: 74 660 61 55

Fax: 61 654 90 30
Fax: 74 856 93 88

Email: rekrutacja@siph.pl
Email: swidnica@jmm.net.pl

SIPH Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Skip to content