JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego”.

ZAPROJEKTUJ SUKCES!

Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.

Dofinansowanie z UE: 1 672 769,40 zł

CEL PROJEKTU


Głównym celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.12.2018 r. jest aktywizacja zawodowa min. 80 osób (powyżej 29 r.ż.) o niskich kwalifikacjach, biernych zawodowo lub bezrobotnych mieszkańców subregionu pilskiego przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego przekładające się na:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyboru zawodu oraz planowania ścieżki kariery zawodowej
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • Nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy
 • Zmiana postawy z biernej na aktywną
 • Wsparcie mobilności geograficznej przez zapewnienie środków na zasiedlenie
 • Podjęcie zatrudnienia lub samo zatrudnienie

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy realizują również program szkoleń zawodowych oraz 3- miesięczny program płatnego stażu/praktyk zgodnie z identyfikacją potrzeb i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

UCZESTNICY


Projekt kierujemy do osób:

 • zamieszkujących na terenie subregionu pilskiego (powiat chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski)
 • posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie co najwyżej średnie
 • w wieku powyżej 29 roku życia
 • bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo

W SZCZEGÓLNOŚCI do:

 • kobiet
 • osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe
 • płatne staże
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie

SZKOLENIA

Tematyka szkoleń będzie dotyczyła branży budowlanej i meblarskiej.

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

 • Operator koparko-ładowarki
 • Wózki widłowe
 • Obsługa programu AUTOCAD
 • Obsługa maszyn budowlanych
 • Instalacje i wykończenia wnętrz

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie subregionu pilskiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2018 r.

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne
 2. Wypełniasz i podpisujesz
 3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)
 4. Czekasz na kontakt (24h od otrzymania dokumentów)
 5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej
 6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, mailowo, poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


KONTAKT


REGIONALNE BIURO PROJEKTU

Juliusza Kossaka 118

64-920 Piła

Tel. 67 350 53 35

Tel. 575 543 900

Tel. 67 350 53 31

Faks: 61 654 90 30

www.jmm.net.pl/projektsukces/

projektsukces@jmm.net.pl

www.facebook.com/sukcesJMM/

Biuro Projektu

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content