Szanowni Państwo,

 

firma JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca szkoleniowego na kursie z zakresu:

 1. Kurs prawa jazdy kat. D po C, MIASTO ZDAWANIA EGZAMINU – WORD ZIELONA GÓRA, planowana liczba osób objętych szkoleniem 1 os.

Okres świadczenia usług:

od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.01.2022 roku. Czas trwania zmówienia może ulec wydłużeniu – wyłącznie za zgodą JMM, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których przyczyna nie wynika bezpośrednio z winy Wykonawcy. M.in. w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak: poważna choroba wymagająca hospitalizacji lub inna długotrwała, ale przejściowa niezdolność do uczestnictwa bądź prowadzenia szkolenia, zaginięcie, działanie siły wyższej, CAVOD-19, zdarzenie losowe uniemożliwiające zakończenie szkolenia w określonym terminie. Terminarz szkoleń będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Wykonawcą z obowiązkiem poinformowania i otrzymania akceptacji od JMM miejsca i terminu/wymiaru szkolenia.

 

Miejsce realizacji zamówienia

1) JMM wymaga, aby zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie województwa lubuskiego, w przypadku zajęć stacjonarnych: na terenie miasta Zielona Góra

2) JMM wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego (lub jego oddziału), w którym Uczestnik/czka przewiduje zdawanie egzaminu, lub w promieniu max. 50 km od miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego.

 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Jako 1 godzinę szkoleniową należy rozumieć godzinę zegarową. W zakresie prowadzenia postępowania przez 1 dzień szkoleniowy JMM rozumie 8 godzin zegarowych zajęć, w tym 8 godzin lekcyjnych (tj. 45 min.) zajęć merytorycznych (pozostały czas przeznaczony na rejestrację uczestnika oraz przerwy). Powyższe ma zastosowanie, o ile zasady określające wymiar godziny szkoleniowej nie są uregulowane w odrębnych przepisach regulujących zasady organizacji danego szkolenia.

 

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania dokumentacji ze szkoleń: ankiety ex ante i ex poste, listy obecności na szkoleniu, dziennika zajęć (listy i dziennik zostaną przekazane Wykonawcy przez JMM). Dokumentacja powinna być przekazywana w ciągu max. 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia.

 

Tryb szkolenia: stacjonarny

 

Celem jest uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji i/lub kompetencji potwierdzonych egzaminem wewnętrznym/zewnętrznym przeprowadzonym na zakończenie kursu i zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów zgodnie z określonym typem kursu.

Wymogi w zakresie wykonawcy, Wykonawca powinien:

 1. posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy, jak również uprawnienia do wykonywania określonej działalności, o ile przepisy prawa narzucają obowiązek posiadania stosownych uprawnień.
 2. zapewnić przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji[1]
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:
 • zapewnienie miejsca szkoleniowego na szkoleniu otwartym/szkoleniach otwartych;
 • zapewnienie sal szkoleniowych  wyposażonych odpowiednio do specyfiki szkolenia (sale szkoleniowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, nie powinny posiadać barier architektonicznych  – powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
 • zapewnienie sal egzaminacyjnych wyposażonych odpowiednio do specyfiki egzaminu wewnętrznego i/lub zewnętrznego w zależności od specyfiki kursu (sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, powinny być wyposażonych w komputery z odpowiednim oprogramowaniem – jeżeli wymagać będzie tego tematyka egzaminu, nie powinny posiadać barier architektonicznych  – powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych (podręczników lub materiałów powielanych) oraz przekazanie ich Uczestnikom Projektu z zastosowaniem formatu wizualizacji właściwej dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), przekazanej przez JMM;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów, przygotowanych do prowadzenia zajęć, których doświadczenie w obszarze merytorycznym danego szkolenia zawodowego to minimum 2 lata oraz którzy przeprowadzili minimum 500 godzin szkoleń z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. JMM ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy JMM poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań stawianych wykładowcom). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania JMM nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu drugim powyżej. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań Uczestników Projektu lub/i JMM, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania JMM nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu drugim;
 • organizację egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabycie przez uczestników kompetencji;
 • wizualizacji miejsca szkolenia plakatami przekazanymi przez JMM;
 • wydanie i druk zaświadczeń o ukończeniu szkolenia każdemu uczestnikowi Projektu, który skutecznie ukończy szkolenie;
 • rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności prowadzenie list obecności, przeprowadzanie pre i post testów badających przyrost wiedzy Uczestników/-czek, przygotowanie zestawienia wyników testów wiedzy, prowadzenie dzienników zajęć, przedstawianie JMM programu nauczania i potwierdzenia odbioru przez Uczestników materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań JMM zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestników, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia;
 • niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o uczestnikach, którzy opuszczają szkolenia lub posiadają innego rodzaju zaległości;
 • niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej, której dotyczy niniejsza umowa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych;
 • organizacji zajęć szkoleniowych w godzinach ustalonych z JMM, nie wykraczających jednak poza przedział godzinowy 6.00-22.00;
 • przekazywanie JMM wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 5 dnia po zakończonych zajęciach, a w trakcie trwania szkolenia przekazywanie zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć, listę obecności na każde wezwanie JMM;
 • informowanie uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 plakaty do oznaczania pomieszczeń, w których będą odbywały się szkolenia, zostaną dostarczone Wykonawcy przy podpisaniu Umowy);
 • uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
 • ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu;
 • obsługę administracyjną podczas szkolenia;
 • prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań;
 • przeniesienia autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach Projektu na potrzeby realizacji szkoleń [tj. materiały opracowane na potrzeby realizacji szkolenia dla/przez uczestnika]. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu;
 • program szkoleniowy będzie opisany w języku efektów uczenia się.
 • podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.
 • program nauczania będzie zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy).
 • w przypadku szkoleń, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa posiada aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty.

 

Koszt szkolenia nie powinien obejmować kosztu ewentualnych badań lekarskich oraz egzaminu w WORD. Koszty badań lekarskich i egzaminu państwowego pokrywa JMM.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

 

Do wyceny tj. FORMULARZA OFERTOWEGO proszę załączyć także PROGRAM KURSU,  CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc.

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 10.11.2021 r. na adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, Regionalne Biuro Projektu, ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 203, 65-034 Zielona Góra. Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/owdzbis-lubuskie/

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 ROZEZNANIE CENOWE Formularz oferty_kat. D
 2. Załącznik nr 2 ROZEZNANIE CENOWE Program szkolenia_wzór
 3. Załącznik nr 4 Ankieta-badająca-zdolność-organizacyjno-kadrową-podmiotu-…
 4. Załącznik nr 5 Wzór umowy

 

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

[1] trener posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata;

Skip to content