ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – TRENER PERSONALNY

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, poszukujące pracy, pon. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników.

 

W ramach projektu chcemy zakupić 3 miejsca na kursie trener personalny.

 

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postepowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

Miejsce realizacji kursów – zalecane: Łódź.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia.

Planowany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 14 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 30.09.2019.

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
  • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia, dostosowanej do potrzeb osób z ON,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny proszę załączyć także PROPONOWANY HARMONOGRAM i PROGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ.

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 04/09/2019 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

W oparciu o ustalone kryteria w dniu 05.09.2019 wybrano wykonawcę tj.: Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała, ul. Buforowa 4e, 52-131 Wrocław, cena za przeszkolenie 1 os. – 2000,00 zł.

Skip to content