W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie IPD oraz realizację poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu „WSPARCIE NA STARCIE”.
Tryb zamówienia:
Zamówienie poniżej 20 tys. PLN netto udzielone jest w oparciu o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• liczba osób objętych doradztwem: min. 1 max. 15 osób,
• Liczba godzin doradztwa: średnio 6 godzin przydających na 1 uczestnika (1 godzina rozumiana jest jako godzina lekcyjna, tj. 45 min),
• Doradztwo będzie realizowane w salach zapewnionych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do zakończenia realizacji projektu, który na dzień przeprowadzenia niniejszego rozpoznania przypada na dnia 30.06.2021 r. Terminarz spotkań oraz będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem uprzedniego poinformowania Zamawiającego o miejscu (na terenie woj. kujawsko-pomorskiego) i terminie/wymiarze spotkania.
Wymagania wobec doradcy zawodowego:
• wykształcenie wyższe/ wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia;
• min. 3 letnie doświadczenie, w tym min. 200 godzin doradztwa udzielonego przez konkretnego, wskazanego w ofercie doradcę w zakresie prowadzenia usług w obszarze doradztwa;
• wypełnianie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
• dostarczanie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi;
• wypełnianie karty doradztwa z udzielonej usługi;

 • uczestnictwo w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
  • ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu;
  • informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
  • prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań;
  Do oferty należy załączyć CV kandydata/kandydatów na doradcę potwierdzające spełnienie kryterium wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Wzór CV załączono do niniejszego zapytania jako Załącznik nr 2.
  W przypadku, jeśli wykonawca będzie prowadził działalność gospodarczą – podmiot realizujący doradztwo zawodowe powinien posiadać aktualny wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, co zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego w oparciu o stronę:
 • https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka
 • Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 12.05.2021 r. na adres email: powertorun@jmm.net.pl, lub złożenie oferty osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: JMM Sp. z o. o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), ul. Bukowa 27 lok. 23, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu oferty do zamawiającego).

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns/
Załączniki:
1. Załącznik 1_Formularz ofertowy
2. Załącznik 2_CV
3. Załącznik nr 3_Wzór umowy_MP

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

PROJECTOR Marta Lewandowska,

ul. Bohaterów Westerplatte, nr 11, lok. 203,

65-034 Zielona Góra,

NIP: 9261544790, REGON: 363454642

 

Skip to content