Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WSPARCIE NA STARCIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu:

  • Teledetekcji (minimalny zakres szkolenia: wprowadzenie do teledetekcji, zastosowanie teledetekcji, analiza teledetekcyjna, teledetekcja – zastosowanie w rolnictwie) – min. 16h

 

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Celem jest dostarczenie wiedzy na temat istoty teledetekcji, w tym zastosowania teledetekcji w rolnictwie.

 

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia, wycena powinna obejmować zarówno koszty szkolenia, jak i przeprowadzenia egzaminu.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 10 dni roboczych od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 17/06/2020 do 02/07/2020)

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowychoraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
  • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie i opłacenie egzaminu potwierdzających nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny (załącznik nr 1) proszę załączyć PROGRAM (załącznik nr 2) i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ (załącznik nr 4).

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 08/06/2020 r.

Więcej informacji o projekcie: http://jmm.net.pl/wns

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Rozpoznanie_SZKOLENIE_12

ZAŁĄCZNIK NR_2_Program szkolenia_wzór

Załącznik nr 3 Umowa-na-świadczenie-usług-szkoleniowych_zakup-miejsca_wzór

Załącznik nr 4 Ankieta-badająca-zdolność-organizacyjno-kadrową-podmiotu-w-związku-z-PDO

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oferenta:

DRONE4TECH.PL Mariusz Drążyk, ul. Urbanowicza 35/60, 01-476 Warszawa

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

 

 

Skip to content