Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WSPARCIE NA STARCIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe wskazane poniżej:

 

Rozszerzony kurs kosmetyczny, który będzie obejmował następujące tematy:

 • szkolenie z zakresu profesjonalnego makijażu
 • stylizacja rzęs
 • stylizacja paznokci

 

Liczba godzin szkolenia: min. 90

Planowana ilość grup na szkoleniu: 0-2

(jedna grupa = 4 osoby)

 

 

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postepowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 14 dni roboczych od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące (tj. w okresie od 04/05/2021 do 18/06/2021)

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowychoraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia,
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie i opłacenie egzaminów potwierdzających nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (uzyskanie uprawnień),
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM (załącznik nr 2) i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ (załącznik nr 4).

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 29/04/2021 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns/

 

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR_1_Formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR_2_Program szkolenia_wzór

Umowa-na-świadczenie-usług-szkoleniowych_zakup-miejsca_wzór

Załącznik nr 4 Ankieta-badająca-zdolność-organizacyjno-kadrową-podmiotu-w-związku-z-PDO

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Toruńska Izba Rzemieślnicza,

ul. Broniewskiego 4/42, 87-100 Toruń,

NIP: 956 23 15 647, REGON: 363611580

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Martyna Hanzel
tel: 575 521 600
e-mail: martyna.hanzel@jmm.net.pl

 

Skip to content