ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0040/DORADCA/01

W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnej pomocy w sporządzaniu biznesplanu planowanej działalności dla Uczestników projektu WSPARCIE NA STARCIE.

 

Tryb zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • Liczba osób objętych doradztwem: ok. 26 osób,
 • Liczba godzin doradztwa: 1-9 godzin przydających na 1 uczestnika (1 godzina rozumiana jest jako godzina lekcyjna, tj. 45 min),
 • Doradztwo będzie realizowane w salach zapewnionych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.04.2020 r.  Terminarz spotkań oraz będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu (na terenie woj. kujawsko-pomorskiego) i terminie/wymiarze spotkania.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

 • wykształcenie wyższe/ wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia;
 • 3 letnie doświadczenie, w tym min. 200 godzin doradztwa udzielonego przez konkretnego, wskazanego w ofercie doradcę w zakresie prowadzenia usług w obszarze doradztwa (indywidualnego i/lub specjalistycznego) dla przedsiębiorstw lub doradztwa dla osób pragnących i/lub rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie tworzenia biznes planów;
 • wypełnianie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
 • dostarczanie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi;
 • wypełnianie karty doradztwa z udzielonej usługi;
 • uczestnictwo w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
 • ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu;
 • informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
 • prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań;

 

Do oferty należy załączyć CV kandydata na doradcę na wzorze do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2).

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 21.01.2020 r. na adres email:adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Bukowa 27 lok. C7, 87-100 Toruń.

 

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns/

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór CV na doradcę
 3. Wzór umowy

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyniki:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oferenta:

BRAND Tomasz Dołgań, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, nr 9, lok. 9, 10-695, Olsztyn

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content