ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0040/ROZEZNANIE SZKOLENIA/01 – Kurs koparki jednonaczyniowej kl. III

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WSPARCIE NA STARCIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu :

 

  • OPERATOR KOPARKI KLASA III wraz z egzaminem IMBiGS– liczba godzin szkolenia min. 34,5 godz. (w tym min. 20h teorii oraz min. 14,5h zajęć praktycznych – przeznaczonych dla 1 uczestnika kursu) – obejmujące wyłącznie godziny kursu specjalistycznego.

 

W ramach kursu firma JMM Mariusz Lewandowski nie przewiduje przeprowadzenia podstawowych modułów w wymiarze 32h w ramach niniejszego zapytania (tj. moduł BHP oraz moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych) – kierowany na szkolenie Uczestnik ukończył już wskazane moduły.

 

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Celem jest przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień, w tym przygotowanie do egzaminu państwowego.

 

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w miejscowości Toruń lub Włocławek.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia, wycena powinna obejmować zarówno koszty szkolenia, jak i przeprowadzenia egzaminu.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 14 dni roboczych od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące (tj. w okresie od 12/12/2019 do 22/01/2020)

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • – Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowychoraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • – Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów koparki,
  • – Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia,
  • – Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • – Przeprowadzenie i opłacenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • – Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • – Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU oraz ANKIETĘ (załącznik nr 2).

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 28/11/2019 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – brak wyboru oferenta

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content