ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0040/ROZEZNANIE SZKOLENIA/02 – Kursy prawa jazdy kat. C, C+E, kwalfikacji wstępnej przyspieszonej

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WSPARCIE NA STARCIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe wskazane poniżej:

Nr części zamówienia Nazwa szkolenia/część zamówienia Minimalna Liczba godzin szkolenia Planowana liczba Uczestników
1 Kurs prawa jazdy kat. C Min. 50 min. 0, max. 10
2 Kurs prawa jazdy kat. C+E Min. 25 min. 0, max. 10
3 Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego [koszt egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji powinien zawierać się w cenie kursu] Min. 140 min. 0, max. 10
4 Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego [koszt egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji powinien zawierać się w cenie kursu – dotyczy egzaminu po kursie  kwalifikacji wstępnej przyspieszonej] Min. 205(min. 65 – C i C+E

min. 140 – kwalifikacja)

min. 0, max. 20

 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

Miejsce realizacji szkolenia:

1) Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskie w mieście Włocławek (tj. w miejscowości będącej siedzibą jednego z ośrodków egzaminacyjnych w woj. kujawsko-pomorskim)

2) Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego (lub jego oddziału), w którym Uczestnik/czka przewiduje zdawanie egzaminu – miasto Włocławek. 

 

Wykonawca zobowiązuje się dostosować program szkolenia do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami. Usługa musi być realizowana zgodnie z Załącznikiem nr 11.1 Maksymalne stawki dla poszczególnych szkoleń zawodowych dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (Załącznik nr 3) i z Załącznikiem nr 12 Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji z lista dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 (Załącznik nr 4).

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny poszczególnych szkoleń na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1. Cena powinna obejmować koszt realizacji kursu oraz egzaminu – wyłącznie w przypadku kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Egzaminy realizowane w ośrodkach WORD po kursie prawa jazdy kat. C i C+E pokrywać będzie Zamawiający. Zamawiający również będzie pokrywał koszt przeprowadzenia badań lekarskich.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 14 dni roboczych od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące (tj. w okresie od 13/12/2019 do 25/01/2020)

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • – Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • – Program szkolenia, opisany w języku efektów uczenia się, zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy), oraz zgodny z treścią Załącznika nr 4,
  • – Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia
  • – Posiadają doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w tematach odpowiadających tym częściom zamówienia, dla których składają ofertę oraz posiadają uprawnienia trenerskie do prowadzenia kursu w tematach odpowiadających tym częściom zamówienia, dla których składają ofertę,
  • – Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – przeprowadziły w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania oferty łącznie minimum 500 godzin szkoleń o tematyce odpowiadającej tym częściom zamówienia, dla których składają ofertę. Osoby prawne winny w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do realizacji do szkolenia objętego ofertą, z powyższym doświadczeniem, oraz załączyć do oferty ich listę wraz z dowodami na posiadane doświadczenie. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w załączeniu do oferty legitymować się również osobistym doświadczeniem w skazanych w niniejszym punkcie,
  • – Prowadzący posiadają co najmniej 24-miesięcznego doświadczenia na stanowisku trener szkoleń i przeprowadziły minimum 500 godzin szkoleń w tematyce odpowiadającej tym częściom zamówienia, dla których składają ofertę oraz posiadają przygotowanie merytoryczne w danym zakresie (wykształcenie zawodowe lub ukończone studia magisterskie lub ukończone szkolenia, kursy, lub wymagane dla danego typu szkolenia doświadczenie zawodowe),
  • – Wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych w ofercie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania, a także otrzymają zgodę trenerów na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania (przekazywanie CV),
  • – Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • – Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • – Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5.

 

 

Warunek dot. posiadania wiedzy i wykształcenia przez Wykonawcę/ trenerów zostanie zweryfikowany na podstawie załączonego przez Oferenta CV dla każdego z prowadzących szkolenie oraz dołączenie kopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, certyfikaty kursów, szkoleń, w temacie/tematach odpowiadających zamówieniu w danej części, które będzie realizowane przez danego trenera, oraz oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , kopię wpisu do RIS, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów postawione w niniejszym zapytaniu oraz ANKIETĘ (Załącznik nr 6) .

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 03/12/2019 r. na adres e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl oraz jednocześnie pisemne na adres Biura Projektu: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Bukowa nr 27 lok. C7, 87-100 Toruń.

 

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Program szkolenia

Załącznik nr 3: Maksymalne stawki dla poszczególnych szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4: Podstawowe_informacje_dotyczące_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektów_współfinansowanych_z_Europejskiego_Funduszu_Społecznego

Załącznik nr 5: Wzór umowy

Załącznik nr 6: Ankieta-badająca-zdolność-organizacyjno-kadrową-podmiotu-w-związku-z-PDO

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – brak ofert

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content