ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0040/ROZEZNANIE SZKOLENIA/04 – Szkolenie ABC przedsiębiorczości

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WSPARCIE NA STARCIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

W ramach projektu planowana jest organizacja 1-2 szkoleń w ramach obowiązkowego bloku szkoleniowego pod nazwą ABC przedsiębiorczości dla 26 uczestników (śr. 13 uczestników na grupę), realizujących w Projekcie ścieżkę przedsiębiorczości.

 

Na 1 szkolenie ABC przedsiębiorczości składają się planowano następujące moduły szkoleniowe:

Nr modułu szkolenia Nazwa modułu szkolenia Planowana minimalna liczba godzin szkolenia
1 Podstawy przedsiębiorczości min. 16 godzin
2 Podstawy rachunkowości w firmie, sporządzanie bizensplanu min. 16 godzin
3 Podstawy prawa pracy,  prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w firmie min. 16 godzin
4 Podstawy marketingu, promocji min. 16 godzin
Łącznia liczba godzin min. 64 godzin

 

Czas realizacji szkolenia dla jednej grupy to min. 64 godziny, łącznie w ramach niniejszego zapytania min. 64-128h szkolenia.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny nie jest wliczany do godzin merytorycznych szkolenia.

 

Powyższe zestawienie wskazuje na planowe rozłożenie godzinowe poszczególnych modułów szkolenia oraz na planowany zakres szkolenia. Ostateczny program szkolenia będzie wynikał z potrzeb uczestników oraz będzie uzgadniany wspólnie z Zamawiający po podpisaniu umowy. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże Wykonawcy szczegółowe informacje na temat zapotrzebowania Uczestników, na podstawie przeprowadzonego testu identyfikującego luki kompetencyjne Uczestnika.

 

Zakłada się, że zajęcia będą trwały średnio 8 godzin dziennie z możliwością ich zmniejszenia celem dostosowania do potrzeb uczestników projektu, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością. Podstawowym standardem wsparcia jest określenie czasu trwania szkolenia podanego w godzinach. 1 godzinę pracy należy rozumieć jako godzinę lekcyjną (45 min.). W zakresie prowadzenia szkolenia przez 1 dzień szkoleniowy rozumie się 8 godzin zegarowych zajęć, w tym 8 godzin lekcyjnych zajęć merytorycznych (pozostały czas przeznaczony na rejestrację uczestników oraz przerwy).

 

Miejsce realizacji szkolenia:

sale szkoleniowe w województwie kujawski-pomorskim.

 

Termin realizacji szkoleń: szkolenia planowane w okresie styczeń-marzec 2020 r.

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

  • Zapewnienia prowadzących szkolenie posiadających odpowiednie doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z danego zakresu tematycznego – przy czym trener/-rzy powinni posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego modułu szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załączonego CV dla każdego z prowadzących szkolenie, kopii dyplomu ukończenia odpowiednich studiów, certyfikatów kursów, szkoleń, w temacie/tematach odpowiadających tym modułom szkolenia, do których zostali przypisani w programie szkolenia oraz oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego rozpoznania;
  • Przygotowania materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w wersji elektronicznej;
  • Przygotowania i przekazania dokumentacji ze szkoleń: ankiety ex ante i ex post, dokumentacji fotograficznej, listy obecności na szkoleniu (listy zostaną przekazane Wykonawcy przez firmę JMM Mariusz Lewandowski), dziennika zajęć. Dokumentacja winna być przekazywana w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu szkolenia
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kompetencje lub kwalifikacje.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny przeprowadzenia szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1.

 

Wykonawca powinien do wyceny przekazać również proponowany program szkolenia (na przekazanym wzorze – Załączniku nr 2), w którym to w każdym module szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć część wykładową i warsztatową, określić kompetencje (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne – postawa), które nabędzie uczestnik projektu, z zastrzeżeniem, że przedstawiony program będzie programem proponowanym. Ostateczny program zostanie ustalony wspólnie z Zamawiającym, będzie wynikał z potrzeb Uczestników.

 

 

Wymogi w zakresie Wykonawcy:

  • – Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowychoraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • – Proponowany program szkolenia, opisany w języku efektów uczenia się, zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy), program szkolenia powinien zostać przygotowany na przekazanym wzorze – Załączniku nr 2, w którym to w każdym module szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć część wykładową i warsztatową, określić kompetencje (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne – postawa), które nabędzie uczestnik projektu, z zastrzeżeniem, że przedstawiony program będzie programem proponowanym. Ostateczny program zostanie ustalony wspólnie z Zamawiającym, będzie wynikał z potrzeb
  • – Zostaną przygotowane materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć w wersji elektronicznej,
  • – Zapewni zostaną prowadzący szkolenie posiadający odpowiednie doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z danego zakresu tematycznego – przy czym trener/-rzy powinni posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego modułu szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załączonego CV dla każdego z prowadzących szkolenie, kopii dyplomu ukończenia odpowiednich studiów, certyfikatów kursów, szkoleń, w temacie/tematach odpowiadających tym modułom szkolenia, do których zostali przypisani w programie szkolenia;
  • – Wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych w ofercie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania, a także otrzymają zgodę trenerów na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania (przekazywanie CV),

– Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego rozpoznania.

 

 

Do wyceny proszę załączyć proponowany PROGRAM KURSU (na Załączniku nr 2) oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopię wpisu do RIS, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów postawione w niniejszym rozpoznaniu oraz ANKIETĘ (Załącznik nr 4) .

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 18/12/2019 r.

 

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Proponowany program szkolenia – wzór

Załącznik nr 3: Umowa – wzór

Załącznik nr 4: Ankieta-badająca-zdolność-organizacyjno-kadrową-podmiotu-w-związku-z-PDO

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oferenta:

SEKA S.A. oddział w Toruniu, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content