ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0040/ROZEZNANIE SZKOLENIA/05 – Spawanie metodą MMA (111) oraz TIG (141) kurs podstawowy

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WSPARCIE NA STARCIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu:

  • SPAWANIE METODĄ MMA (111) oraz TIG (141) kurs podstawowy wraz z egzaminami – liczba godzin szkolenia min. 100h

 

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Celem jest przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji i/lub kompetencji w zawodzie spawacza metodą MMA (111) oraz TIG (141) na poziomie podstawowym (spawanie blach spoinami pachwinowymi), w tym przygotowanie do egzaminów, które pozwolą na uzyskanie uprawnień spawacza w zakresie metod przewidzianych powyższym szkoleniem, tj. uprawnienie spawacza w zakresie metody MMA (111) oraz uprawnienie spawacza w zakresie metody TIG (141).

 

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia, wycena powinna obejmować zarówno koszty szkolenia, jak i przeprowadzenia egzaminów.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 14 dni roboczych od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • – Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowychoraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • – Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dot. organizowania i przeprowadzania kursów spawania metodą MMA (111) i TIG (141),
  • – Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia,
  • – Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia,
  • – Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • – Przeprowadzenie i opłacenie egzaminów potwierdzających nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (uzyskanie uprawnień),
  • – Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • – Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU oraz ANKIETĘ (załącznik nr 2).

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 18/12/2019 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Umowa na świadczenie usług szkoleniowych_zakup miejsca_wzór

Załącznik nr 2: Ankieta badająca zdolność organizacyjno-kadrową podmiotu w związku z PDO…

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oferenta:

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Firma Franszyzingowa Henryk Wojciechowski, ul. Toruńska, nr 286, 85-880 Bydgoszcz

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content