ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0040/ROZEZNANIE SZKOLENIA/09 – Szkolenia kosmetyczne

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WSPARCIE NA STARCIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe wskazane poniżej:

Zakres szkolenia/ część zamówienia Liczba godzin szkolenia Planowana ilość uczestników
Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1 – kurs realizowany indywidualnie min. 7 godzin 1
Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1 – kurs realizowany grupowo (min. 3 osoby w grupie) min. 7 godzin 1
Kurs wizażu – kurs realizowany grupowo (min. 2 osoby w grupie) min. 16 godzin 1
Kurs wizażu – kurs realizowany indywidualnie min. 16 godzin 1
Kurs stylizacji paznokci metodą żelową – kurs realizowany indywidualnie min. 8 godzin 1
Kurs stylizacji paznokci metodą żelową – kurs realizowany grupowo (min. 2 osoby w grupie) min. 8 godzin 1

 

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postepowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

 

Kurs realizowany indywidualnie rozumiany jest przez Zamawiającego jako kurs gdzie trener indywidualnie pracuje z Uczestnikiem projektu.

Kurs realizowany grupowo rozumiany jest przez Zamawiającego jako kurs gdzie trener pracuje jednocześnie z min. 2 osobami na kursie, w tym z Uczestnikiem projektu.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie miasta Toruń.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 14 dni roboczych od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące (tj. w okresie od 19/03/2020 do 27/04/2020)

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowychoraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie
  • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie i opłacenie egzaminów potwierdzających nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (uzyskanie uprawnień),
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU oraz ANKIETĘ (załącznik nr 2).

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 05/03/2020 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content