ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0040/ROZEZNANIE SZKOLENIA/10 – Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WSPARCIE NA STARCIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

Tryb zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

 

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe wskazane poniżej:

Zakres szkolenia/ część zamówienia Liczba godzin szkolenia Planowana ilość uczestników
Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej 100h 1-15

 

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postepowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

 

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie miasta Toruń (powiat toruński) lub Bydgoszcz (powiat bydgoski) – ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni roboczych od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 13/03/2020 do 04/04/2020).

 

Kryteria oceny ofert:

 

 1. Cena brutto – 80 %

 

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 80 pkt, pozostałe wg zależności:

 

C=(Cn/Co)*80

gdzie
Cn – cena oferty najkorzystniejszej

Co – cena oferty rozpatrywanej

 

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 80.

 

 

 1. Udokumentowane doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu opiekuna osób starszych lub niepełnosprawnych20%

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, według zasady:

 

 1. wykazanie doświadczenia w przeszkoleniu z zakresu opiekuna osób starszych lub niepełnosprawnych do 5 osób – 0 pkt
 2. wykazanie doświadczenia w przeszkoleniu z zakresu opiekuna osób starszych lub niepełnosprawnych 6-15 osób – 10 pkt
 3. wykazanie doświadczenia w przeszkoleniu z zakresu opiekuna osób starszych lub niepełnosprawnych dla 16-25 osób – 15 pkt
 4. wykazanie doświadczenia w przeszkoleniu z zakresu opiekuna osób starszych lub niepełnosprawnych powyżej 25 osób – 20 pkt

 

Zamawiający będzie sprawdzał powyższe kryterium na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, tj. referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych, dokumentów finansowych, umów itd.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20.

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • – Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowychoraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • – Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie oraz zgodny z proponowanym przez Zamawiającego programem, stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania,
 • – Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia,
 • – Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia,
 • – Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • – Przeprowadzenie i opłacenie egzaminów potwierdzających nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (uzyskanie uprawnień),
 • – Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • – Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny proszę załączyć CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ (załącznik nr 2).

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 09/03/2020 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content