ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/rozeznanie catering/2

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 01.03.2018 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Adrianna Bartkowiak

tel: 575 833 900

e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FHU Rajcza Marek Lach, ul. Górska 34, 34-370 Rajcza, data wpłynięcia oferty: 01.03.2018
Część I (przerwa kawowa): 14,00 zł
Część II (obiad): 30,00 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA

.

Skip to content