ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/ROZEZNANIE SALA I SPRZĘT/1

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wynajmu sal dydaktycznych oraz wynajmu sprzętu na szkolenia realizowane dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2.  Termin składania ofert upływa 22 marca 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich 22 marca 2018 r. o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Adrianna Bartkowiak

tel: 575 833 900

e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

.

Skip to content