W związku z realizacją projektu „WYSTARTUJ Z POWEREM!” nr POWR.01.02.01-04-0138/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na  świadczenie usług mających na celu kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla Uczestników Projektu „WYSTARTUJ Z POWEREM!”

 

Tryb zamówienia:

 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

 • liczba osób objętych pośrednictwem pracy: min. 1 max. 70 osób,
 • Liczba godzin pośrednictwa pracy: średnio 6 godzin przydających na 1 uczestnika (1 godzina rozumiana jest jako godzina lekcyjna, tj. 45 min);
 • Liczba godzin pośrednictwa pracy:  281 ,25 h w okresie 10.2021-05.2022
 • Wsparcie będzie realizowane w salach zapewnionych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do zakończenia realizacji projektu, który na dzień przeprowadzenia niniejszego rozpoznania przypada na dnia 31.12.2021 r.  Terminarz spotkań oraz będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Pośrednikiem pracy a uczestnikiem z obowiązkiem uprzedniego poinformowania Zamawiającego o miejscu (na terenie woj. kujawsko-pomorskiego) i terminie/wymiarze spotkania.

 

Wymagania wobec doradcy zawodowego:

 

 • wykształcenie wyższe/ wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia;
 • min. 2 letnie doświadczenie, w tym min. 200 godzin pośrednictwa pracy udzielonego przez konkretnego, wskazanego w ofercie pośrednika pracy w zakresie prowadzenia usług w obszarze w/w wsparcia;
 • wypełnianie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
 • dostarczanie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi;
 • wypełnianie karty pośrednictwa pracy z udzielonej usługi;
 • uczestnictwo w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
 • ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu;
 • informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
 • prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań;

Do oferty należy załączyć CV kandydata/kandydatów na doradcę potwierdzające spełnienie kryterium wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Wzór CV załączono do niniejszego zapytania jako Załącznik nr 2.

 

W przypadku, jeśli wykonawca będzie prowadził działalność gospodarczą – podmiot realizujący pośrednictwo pracy powinien posiadać aktualny wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, co zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego w oparciu o stronę:

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 26.10.2021 r. na adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl, lub złożenie oferty osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: JMM Sp. z o. o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), ul. Bukowa 27 lok. 23, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu oferty do zamawiającego).

 

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wns/

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik 1_Formularz ofertowy
 2. Załącznik 2_CV
 3. Załącznik nr 3_Wzór umowy_MP

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

PROJECTOR Marta Lewandowska,

ul. Bohaterów Westerplatte, nr 11, lok. 203,

65-034 Zielona Góra,

NIP: 9261544790, REGON: 363454642

Małgorzata Pawłowska

 

Prokurent

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)

 

Skip to content